Nødvendig vekst til forskning

Regjeringen kommer med en nødvendig satsing på laboratorier og utstyr i norsk forskning. - Dette er et av flere steg i riktig retning sier adm dir i Forskningsrådet, Arvid Hallén.

 

- Selv om den totale veksten for forskning er svakere enn politikernes uttalte ambisjonsnivå skulle tilsi, er det positivt at veksten i budsjettet er sterkere enn i de to foregående årene, fortsetter han.

- Forskningsbudsjettet har en god profil, og Forskningsrådets forslag til hovedprioriteringer er fulgt opp.

Hallén er fornøyd med at tre av de største satsingsområdene i forskningsdelen av budsjettforslaget stemmer med Forskningsrådets forslag: fornybar energi, vitenskapelig utstyr/infrastruktur og brukerstyrt forskning. -Det er videre bra at det nå satses mer på forsking i nordområdene. Vi er også tilfreds med at regionale forskningsfond etableres slik vi har foreslått.

Innen utstyr til forskning er det øremerket 80 millioner gjennom Forskningsrådet, samtidig som budsjettet varsler en utstyrsopptrapping på minimum 190 millioner kroner per år fra og med 2010, gjennom en økning av Forskningsfondet. En fondsavsetning til utstyr er i tråd med Forskningsrådets forslag og sikrer en langsiktig og forutsigbar satsing.

- Den klare opptrappingen til energiforskning på 300 millioner er viktig. Men det er i strid med våre anbefalinger at petroleumsforskningen reduseres, sier Hallén.

Forskningsrådet er tilfreds med en økning av stipendiatstillinger og med bedret finansiering.

Selv om Hallén uttrykker tilfredshet med budsjettets samlede profil, er han bekymret for den langsiktige, grunnleggende forskningen som ikke gis vekst i forslaget. Innenfor grunnforskningen avviker budsjettforslaget mest fra Forskningsrådets anbefalinger.

Den næringsrettede og brukerstyrte forskningen får derimot en vekst på 53 millioner. - Det er svært viktig at vår innsats for forskning i næringslivet styrkes. Hallén er også svært fornøyd med at regjeringen opprettholder SkatteFUNN som en rettighetsbasert ordning.


Kontaktpersoner:
Thomas Evensen, mob 917 53 760
Mona Gravingen Rygh, mob 976 30 301