Klimaglede i Forskningsrådet

- Dette er en svært god dag for norsk klima- og energiforskning. Klimautfordringene krever en kraftfull forskningssatsing for å gjøre omlegging til et klimavennlig samfunn, sier administrerende Arvid Hallén i Norges Forskningsråd, i en kommentar til klimaforliket.

Forskningsrådet har tidligere pekt på at energinasjonen Norge har ressurs- og kunnskapsmessige forutsetninger for verdiskaping knyttet til energi- og. klimautfordringene.  - Vi har solide fagmiljøer som kan gi vesentlige bidrag til lokale, nasjonale, regionale og globale utslippsreduksjoner gjennom teknologiutvikling.  - Norges kanskje viktigste globale bidrag er som leverandør av ny teknologi, kompetanse og tjenester. En slik satsing vil dessuten legge grunnlaget for et lønnsomt næringsliv, fortsetter Hallén.

- Da klimameldingen ble lagt fram i fjor, var den i beste fall utydelig på den rolle forskning og teknologiutvikling må ha i årene framover. Gjennom det forlik som man nå har kommet fram til, er det lagt et godt grunnlag for en sterkere satsing. Norsk forskning og teknologiutvikling vil kunne gi et vesentlig bidrag til løsninger av samfunnsutfordringene som står foran oss, avslutter han.

Regjeringen vil trappe opp innsatsen med 70 millioner kroner ekstra i 2008 til forskning på fornybar energi og CO2-håndtering, og trappe innsatsen ytterligere opp til totalt 300 millioner kroner i 2009. Innen 2010 skal de offentlige bidragene til forskning på fornybar energi og CO2-håndtering være på minimum 600 millioner kroner. 150 millioner kroner blir satt av til et demonstrasjonsprogram for utvikling av nye fornybare energiteknologier til havs, blant annet havvindmøller.

Kontaktperson: Thomas Evensen, mobil 91753760