Fire av ti bedrifter utelukker eldre

Bare 2,5 prosent av offentlige og private bedrifter har et mål om å rekruttere seniorer, og fire av ti utelukker eldre som interessante for rekruttering - stikk i strid med regjeringens planer, viser forskningsprosjekt.

Forskningskoordinator Tove Midtsundstad i Fafo har funnet ut at svært få virksomheter satser aktivt på seniorpolitikk, til tross for et økende press på arbeidsmarkedet. Avtale om Inkluderende Arbeidsliv (IA) og Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet viser seg å ha langt dårligere virkning enn de politiske forutsetningene tilsier. Kartlegging er en del av Arbeidslivsprogrammet i Forskningsrådet.

Bare snaue femti prosent av arbeidsstyrken i bedrifter med mer enn ti ansatte i privat sektor var ved utgangen av 2005 sysselsatt i en IA-bedrift. Halvparten av disse var å finne i bedrifter som hadde forpliktet seg til å jobbe med seniorpolitikk, som er det tredje delmålet i avtalen. Dersom man legger til bedrifter som ved utgangen av 2005 hadde planer om å undertegne en avtale, vil maksimalt 60 prosent av de sysselsatte i privat sektor på sikt være dekket av IA-avtalen.

I forbindelse med en utvidelse av IA-avtalen i 2006 satte regjeringen seg som mål å øke forventet pensjonsalder for personer over 50 år med minst seks måneder i perioden 2001-2009. Den 'nye' IA-avtalen som gjelder fram til utgangen av 2009, legger økt vekt på seniorpolitikk. Til tross for laber interesse i private virksomheter tror Midtsundstad ikke at mange flere jobber i IA-bedrifter i dag enn ved utgangen av 2005. Dette selv om andelen av IA-virksomheter som jobber mer aktivt med seniorpolitikk, kan ha økt noe.

- Det offentlige har innsett at det ikke er tilstrekkelig med lovpålegg for å hindre utstøting av enkelte grupper fra arbeidslivet. Derfor prøver man med gulrøtter i stedet for pisken, påpeker Midtsundstad. Forskningsprosjektet i Fafo viser imidlertid at verken private eller offentlige virksomheter deler regjeringens målsetting.

Mest nedslående i et IA-perspektiv er det kanskje at bare 2,5 prosent av alle virksomheter har som seniorpolitisk målsetting å prøve og aktivt rekruttere flere eldre arbeidstakere. Det gjelder én av tjue kommunale og statlige virksomheter, men så å si ingen av virksomhetene i privat sektor, oppgir Midtsundstad. Fire av ti virksomheter sa også at de utelukket eldre som interessante for rekruttering. Kartleggingen ble gjennomført ved årsskiftet 2005-2006, før mangelen på arbeidskraft ble like merkbar i alle næringer.

Midtsundstad peker på at det  allikevel er en stor andel virksomheter som har en personalpolitikk som tar hensyn til seniorene. De tilbyr enten ulike tiltak for eldre med helseproblemer og redusert arbeidsevne, de har særskilte helseforebyggende tiltak, oppmuntrer eldre til fortsatt kompetanse- og karriereutvikling, eller de gjør andre ting for å holde på de eldste arbeidstakerne.

Tove Midtsundstad, FAFO,  tlf 22 08 87 02