Forskningsrådet etterlyser satsning på forskning i klimameldingen

I sin høringsuttalelse til regjeringens klimamelding peker Forskningsrådet på at meldingen, til tross for gode begrunnelser for å satse på forskning og teknologiutvikling for å oppnå miljøeffekter, er svak på konkretisering av hvordan dette skal skje.

I klimameldingen understreker regjeringen at man må satse på forskning og teknologiutvikling på tvers av sektorer for å oppnå miljøeffekter. Videre vurderes det å etablere et forum for strategisk samarbeid for klima- og miljøforskning. Forskningsrådet støtter dette, og ser det som svært viktig å løfte dette forskningsfeltet over de såkalte sektorgrensene. Forskningsrådet mener at man derfor kunne forvente at meldingen hadde en klar strategi for satsing på forskning, utvikling, innføring av klimavennlige teknologier, samfunnstiltak og næringsutvikling.

Forskningssignalene i meldingen er svake når man kommer til handlingsplanen, for hvordan mulige tiltak og virkemidler for hvordan klimagassutslipp kan reduseres i ulike sektorer. FNs eget klimapanel peker nettopp på det store behovet for forskning og utvikling for at det skal være mulig å nå vesentlige utslippsreduksjoner. Satsing på forskning og teknologiutvikling for å redusere utslippene preger ikke forslagene i meldingen.

En sterkere satsing som tar Norge raskere i retning av et lavutslippssamfunn, vil også gi muligheter for verdiskaping og eksport av kunnskap, varer og tjenester fra Norge til et stort globalt, voksende, marked, og det er stort behov for både implementering av eksisterende teknologiløsninger, ytterligere teknologiutvikling og for mer kunnskap om konsekvenser og samfunnsplanlegging.

- Målsettingen om å gjøre Norge til et klimanøytralt land forutsetter en massiv satsing på forskning og teknologiutvikling, og vi må gjennom en omstilling for å bli et klimavennlig samfunn. Forskning og utvikling bør derfor få en mer sentral plass i de dokumenter som politiske myndigheter legger til grunn for denne omstillingen, sier adm.dir Arvid Hallén i Forskningsrådet i en kommentar.

Spesialrådgiver Gunnar Bolstad, telefon: 97025100, e-post: gb@forskningsradet.no

**** Dette stoff formidler NTB for andre - se www.ntb.no ****