-Statsbudsjettet imøtekommer ikke de samfunnsutfordringer Norge står overfor.

Dette sier Hovedstyret i Forskningsrådet i en høringsuttalelse til KUF-komiteen om forskning i statsbudsjettet. Styret er særlig bekymret for at Forskningsfondets rolle i forhold til de opprinnelige intensjoner er blitt sterkt begrenset. De store forskningsprogrammene kan ikke realisere nye planer, og det er skuffende at regjeringen ikke tilgodeser den viktige forskningen for fornybare energikilder, eller forskning på CO2-håndtering, som er et satsingsområde for regjeringen.

Forskningsrådets hovedstyre er svært negative til at Forskningsfondet mister sin opprinnelige rolle, slik intensjonen var da det ble opprettet av Stortinget i 1999. Fondet har vært en svært viktig strategisk finansieringkilde i norsk forskning og gitt mulighet til flere av de store og viktige satsingene innen norsk forskning de seneste årene. Fondet har også skapt et strategisk handlingsrom for Forskningsrådet.

De store forskningsprogrammene i Forskningsrådet kan ikke realisere nye planer, og særlig skuffende er det at regjeringen ikke tilgodeser den viktige forskningen for fornybare energikilder, eller forskning på CO2-håndtering, som ellers er et satsingsområde for regjeringen.

Det er også skuffende at budsjettet ikke følger opp nordområdesatsingen på forskningsområdet. Det er helt nødvendig for troverdigheten i satsingen at den følges opp gjennom nye midler.

- Forskningsbevilgningene på statsbudsjettet er langt fra i tråd med ambisjonene om at Norge skal være en ledende kunnskapsnasjon. Dette sier adm. dir Arvid Hallén i Forskningsrådet en kommentar.

- Forskningsrådet lager sitt budsjettforslag i samarbeid med representanter fra forskning, næringsliv og ulike interessegrupper for å komme fram felles prioriteringer for norsk forskning, fortsetter han. Når tildelingene i statsbudsjettet i svært liten grad er i samsvar med Forskningsrådets anbefalinger, innebærer dette ikke bare en svekkelse av Forskningsrådet som rådgiver, men er også et signal om at regjeringen ser bort fra forslag forankret i næringsliv og samfunn, avslutter han.