-Ikke et godt forskningsbudsjett

- Forskningsbevilgningene på statsbudsjettet er langt fra i tråd med ambisjonene om at Norge skal være en ledende kunnskapsnasjon. For Forskningsrådet er budsjettet skuffende. Det imøtekommer ikke de utfordringene Norge står overfor, og er heller ikke i samsvar med de målsettingene som Stortinget stilte seg bak under behandlingen av forskningsmeldingen, sier Arvid Hallén.

- Forskningsrådet får i realiteten en realnedgang i sitt budsjett. Særlig skuffende er det at regjeringen ikke tilgodeser den viktige forskningen for fornybare energikilder, slik vi har anbefalt. Det er heller ikke lagt opp til vekst for forskning på CO2-håndtering, som ellers er et satsingsområde for regjeringen. Det er riktig at regjeringen bevilger mye penger til arbeidet med å ta i bruk klimavennlig energi, men det blir galt å ikke samtidig satse på forskning.

- Det er positivt at regjeringen bevilger penger til 350 nye doktorgradsstipendiater. Dette er helt nødvendig,men egentlig i underkant, for å kunne håndtere den rekrutteringsutfordringen som forsknings-Norge står overfor.

- Det er også positivt med en viss vekst i helse- og omsorgsforsking, men totalbildet er at nesten ingen av våre store satsinger kan realisere sine programplaner.

- Det er også positivt at kapitalen i Forskningsfondet økes, men gevinsten blir borte når midlene ikke brukes slik intensjonen med fondet var. Nå benytter regjeringen midler fra forskningsfondet for å betjene den økte kontingenten i EUs forskningsprogram. Det er svært viktig at deltakelsen i EU-programmene opprettholdes, men det er ikke i tråd med de opprinnelige intensjonene for fondet å bruke midler herfra til denne kontingenten.

- Vi noterer oss at bevilgingene til utstyr øker med 38 millioner kroner til høyskolesektoren. De 200 millionene som Regjeringen for øvrig henviser til, er allerede i ferd med å bli disponert, og vil ikke bidra til noen vekst på utstyrssiden i 2008.

- Det er i realiteten ingen vekst til forskning for næringslivet generelt. Dette er beklagelig, sier Hallén.

 

**** Dette stoff formidler NTB for andre - se www.ntb.no ****