Nasjonalkomité for FNs havforskningstiår

Nasjonalkomiteen for havforskningstiåret skal være med på å sikre at norsk innsats oppnår tiårets mål. Komiteen skal gi råd og utveksle informasjon, være ambassadører for tiåret og delta i ulike aktiviteter.

Komiteen består av representanter fra sentrale havmiljøer i Norge innenfor forskning, næringsliv, offentlig forvaltning, frivillige organisasjoner, kommunikasjon og interessert allmennhet. Medlemmene oppnevnes for to år av gangen.

Her er medlemmene for perioden 2021-2023

Leder: Siri Granum Carson, direktør, NTNU havrom

Medlemmer:

 • Mari Vold Bjordal, havbruksrådgiver, Bellona
 • Olai Einen, Head of Feed and Fish Health, Cermaq
 • Mats A. Granskog, forsker, Norsk polarinstitutt
 • Julia Giebichenstein, PhD-stipendiat, Universitetet i Oslo
 • Alf Håkon Hoel, professor, Universitetet i Tromsø og Havforskningsinstituttet
 • Gabriella Kossmann, seniorrådgiver, Norad
 • Beate Kvamstad-Lervold, spesialrådgiver, Sintef Ocean
 • Erik Olsen, forskningssjef, Havforskningsinstituttet
 • Bente Pretlove, programdirektør, DNV
 • Tor Erik Standal, direktør, Atlanterhavsparken
 • Erling Svensen, undervannsfotograf
 • Lise Øvreås, professor og vitenskapelig direktør, Universitetet i Bergen

FNs havforskningstiår anbefaler at det opprettes nasjonalkomiteer og i implementeringsplanen beskriver oppgaver for slike komiteer. I Norge har Havsekretariatet ansvar for planlegging og oppfølging av havforskningstiåret og komiteen er derfor knyttet til havsekretariatet.