Forskningsrådets havsekretariat

Forskningsrådets havsekretariat skal styrke Norges arbeid med viktige havinitiativ nasjonalt og internasjonalt, der forskning er sentralt. Havsekretariat har ansvar for nasjonal koordinering og oppfølging av havforskningstiåret. Havsekretariatet har fått sitt mandat fra Nærings- og fiskeridepartementet, Kunnskapsdepartementet og Klima- og miljødepartementet.

Makrellstim

Hva er Havforskningstiåret?

FNs generalforsamling besluttet i 2017 at tiåret fra 2021 til 2030 skal være FNs havforskningstiår for bærekraftig utvikling. Den viktigste drivkraften bak initiativet er de 17 bærekraftsmålene. Havforskningstiåret skal stimulere og koordinere forskningsinnsats nasjonalt og globalt, slik at målene, spesielt mål 14 – Liv under vann, kan nås.

Utlysninger i Havforskningstiåret

I havforskningstiåret legges det opp til både internasjonale og nasjonale utlysninger.

Havforskningstiåret i Norge

Norge er en havforskningsnasjon og har et høyt nivå på havforskningen. Ambisjonene for havforskningstiåret er store. Et forslag til nasjonal satsing er utarbeidet.

Nasjonalkomité for FNs havforskningstiår

Nasjonalkomiteen for havforskningstiåret skal være med på å sikre at norsk innsats oppnår tiårets mål. Komiteen består av representanter fra sentrale havmiljøer i Norge innenfor forskning, næringsliv, offentlig forvaltning, frivillige organisasjoner, kommunikasjon og interessert allmennhet.

Se medlemmene i komiteen

Meldinger ved utskriftstidspunkt 22. januar 2022, 00.42 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.