Portfolio plan Global Development and International Relations

Porteføljeplan for Global utvikling og internasjonale relasjoner

Porteføljeplanen beskriver mål, tiltak og forventede virkninger og effekter av porteføljestyrets arbeid. Planen beskriver tiltak som porteføljestyret selv vil iverksette og tiltak som må iverksettes i samarbeid med andre porteføljestyrer eller andre forsknings- og utviklingsaktører. Operasjonaliseringen av porteføljeplanen fremkommer i porteføljestyrets årlige investeringsplaner. Grunnlaget for investeringsplanene er i tillegg til porteføljeplanen, årlige porteføljeanalyser, årlige tildelte budsjetter og porteføljens langtidsbudsjett.

Resten av porteføljeplanen er på engelsk.