Forskningssamarbeid med russiske myndigheter fryses

Regjeringen suspenderer nå all dialog med russiske myndigheter, og som hovedregel skal alle institusjonsavtaler mellom norske og russiske forsknings- og utdanningsinstitusjoner legges på is.

Forskningsrådet fordømmer på det sterkeste Russlands militære angrep på Ukraina. Forskningsrådet i er i løpende dialog med Kunnskapsdepartementet og norske forskningsinstitusjoner, og vi gjør nå grundige vurderinger av hva konsekvensene blir for prosjektene vi finansierer.

Med noen få unntak stilles alt bilateralt samarbeid mellom norske og russiske myndigheter i bero, og kun de kritiske delene av samarbeidet opprettholdes. Dette innebærer at Kunnskapsdepartementet suspenderer sin dialog med russiske myndigheter, og det samme gjelder de underliggende etater.

Forsker-til-forsker-samarbeid bør videreføres såfremt institusjonene og instituttene anser det forsvarlig. Departementet overlater til sektoren å trekke grensene mellom institusjonelt samarbeid og forsker-til-forsker-samarbeid.

Sanksjonene og tiltakene som regjeringen og departementet iverksetter, retter seg mot russiske myndigheter. Russiske borgere i Norge skal ikke på noe vis holdes til ansvar for det russiske myndigheter nå har gjort, og de skal oppleve at det er trygt å studere og jobbe ved norske universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter.

Slik strammer Forskningsrådet inn kunnskapssamarbeidet med Russland

Forskningsrådet har på basis av retningslinjene fra Regjeringen kommet frem til følgende policy for pågående prosjekter:

  • Ingen forskningsmidler skal fra nå, inntil videre beskjed gis, sendes til russiske partnere og/eller underleverandører i Russland
  • Regjeringen ønsker i størst mulig grad å opprettholde forsker til forsker samarbeid. Er det mulig å opprettholde prosjektets fremdrift og samarbeid med Russland uten å overføre midler er det opp til den norske institusjonen (der prosjektleder hører hjemme) å vurdere om det kan skje. Ved endring av prosjekt skjer det som normalt via Mitt Nettsted. Midlene som skulle ha vært anvendt til russisk partner kan omdisponeres til annet formål (søknad via Mitt nettsted).
  • Prosjekter som ikke har økonomiske forpliktelser overfor den russiske samarbeidspart må selv vurdere om prosjektet kan fortsette som før. Endring av prosjektet må uansett gjøres via Mitt nettsted.
  • Om de russiske forskerne i prosjektet allerede oppholder seg i Norge kan prosjektet fortsette som før, og kostnader som påløper i Norge kan dekkes av prosjektet.
  • Søknader som er under behandling nå skal ikke vurderes negativt eller annerledes i søknadsbehandlingen.
  • Dersom søknader med russiske partnere innstilles til finansiering, vil vi vurdere om disse partnerne kan være del av prosjektene eller om søknadene må revideres med hensyn til dette ved kontraktsforhandlinger. Vurderingen vil være avhengig av situasjonen i Ukraina og eventuelle føringer fra Regjeringen på det tidspunktet. 

Les mer om forsknings- og utdanningssamarbeidet med Russland på regjeringen.no: Regjeringen fryser forsknings- og utdanningssamarbeidet med Russland - regjeringen.no

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 09.25 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.