Støtter oppdrettsnæringens første hydrogenbåt

Pilot-E har innvilget i overkant av 28 millioner kroner i støtte til en hydrogendrevet oppdrettsbåt med tilhørende landanlegg for produksjon og bunkring av hydrogen.

Modell av oppdrettsanlegg med hydrogendrevet vedlikeholdsskip
Gjør det grønne skiftet blått: - Vi tar et viktig steg i retning nullutslipp i våre viktige marine og maritime sektorer, sier administrerende direktør Paul Ingvar Dekkerhus i Moen Verft, som nå får støtte til bygging av den første hydrogendrevne oppdrettsbåten. (Illustrasjon: Moen Verft)

Pilot-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova.

Gjennom dette prosjektet skal samarbeidspartnerne utvikle og realisere en hydrogenelektrisk arbeidsbåt til havbruksnæringen, og en komplett løsning for fleksibel forsyning av grønt hydrogen som drivstoff.

Involverte parter på sjøsiden er Moen Verft og Moen Marin, samt Midtnorsk Havbruk som er fiskeoppdrettsselskapet som skal ta båten i bruk. Landanlegget realiseres i et samarbeid mellom H2 Marine og NTE Energi.

– Gjennom denne satsingen ønsker konsortiet å ta en aktiv pådriverrolle for å gjøre det grønne skiftet blått. I samarbeid med Pilot-E kan vi nå ta et nytt og viktig steg i retning nullutslipp i våre viktige marine og maritime sektorer, sier administrerende direktør Paul Ingvar Dekkerhus i Moen Verft.

Viktig pilotprosjekt

– Vi ser frem til å følge dette viktige pilotprosjektet. Dersom piloten lykkes, kan hydrogenteknologien på sikt også overføres til større brønnbåter og andre energikrevende fartøy og operasjoner til havs. Med hydrogen i samspill med batteriløsninger kan etter hvert hele driften av oppdrett til havs gjøres uten utslipp, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Enova støtter utvikling, bygging og testing av arbeidsbåten, mens Innovasjon Norge gir tilsvarende støtte til landanlegget, hvor hydrogenet skal fremstilles med fornybar kraft i et elektrolyseanlegg.

– Dette er et prosjektsamarbeid som kan bidra til å skape store ringvirkninger. Vi står midt en energirevolusjon innen transport på land, til havs og i lufta. Norge og norsk næringsliv har muligheten til å innta en internasjonal posisjon som leverandør av energiløsninger verden har behov for. Globalt er interessen for grønne løsninger som hydrogen sterkt voksende, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge.

– Det er gledelig at resultatene fra bevisst strategisk forskningssatsing på hydrogen nå materialiserer seg i gode løsninger som reduserer utslippene i maritim sektor og samtidig legger grunnlaget for grønn omstilling, sier fungerende administrerende direktør Anne Kjersti Fahlvik i Forskningsrådet.

Fartøyet skal etter planen settes i drift rundt årsskiftet 2023/2024.

Prosjektet er det fjerde som innvilges støtte som følge av fjorårets Pilot E-utlysning knyttet til utvikling av nye utslippsfrie havgående transportløsninger. Utlysningen var den femte i rekken, og ga 12 søknader fra ulike bedriftskonsortier med i alt 60 partnere. Prosjektene omfatter hele løpet fra forskning til fullskala demonstrasjon under reelle driftsforhold.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. oktober 2023, 06:22 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.