Forskningsrådet og Innovasjon Norge heier på regjeringens Horisont Europa-strategi

Forskningsrådet og Innovasjon Norge hilser velkommen regjeringens nye strategi for norsk deltakelse i Horisont Europa. Skal vi sikre norsk omstillingsevne og grønn konkurransekraft er vi avhengig av å lykkes internasjonalt. Ambisjonene våre for det nye rammeprogrammet må derfor være skyhøye.

Norske aktører lyktes veldig godt i det foregående Horisont 2020 og ligger an til å konkurrere seg til om lag 16 milliarder kroner. I den nye strategien økes målet om norsk retur til 2,8 prosent av totalbudsjettet for Horisont Europa. Det tilsvarende returmålet for Horisont 2020 var 2 prosent. Selv om Norge overoppfylte returmålet for Horisont 2020, innebærer et høyere returmål og større budsjett for Horisont Europa at prosjektvolumet for norske deltakere må øke til om lag 24 milliarder kroner. Det stiller krav til økt innsats og samarbeid både blant søkerne og de som skal bistå i søknadsprosessen. Innovasjon Norge og Forskningsrådet er klare til å ta det gode samarbeidet med å bistå søkere til rammeprogrammet videre.

- Hvis vi skal lykkes i Horisont Europa så må vi jobbe sammen. Tett samarbeid med Innovasjon Norge og andre aktører i virkemiddelapparatet er avgjørende for at vi effektivt og målrettet skal nå regjeringens mål om økt deltagelse fra næringslivet og offentlig sektor, sier Mari Sundli Tveit, administrerende direktør i Forskningsrådet. Hun legger til at samspill med nasjonale arenaer og enkelhet for brukerne må stå i fokus om Norge skal nå målet om 50 prosent økt prosjektvolum i Horisont Europa.

Tett samarbeid med Innovasjon Norge og andre aktører i virkemiddelapparatet er avgjørende for at vi effektivt og målrettet skal nå regjeringens mål om økt deltagelse fra næringslivet og offentlig sektor, sier Håkon Haugli og Mari Sundli Tveit.

Viktig bidrag til økt norsk konkurransekraft

Å delta i Horisont Europa er et viktig bidrag for å sikre norsk omstillingsevne og konkurransekraft. For forskningssektoren er en av fordelene å få tilgang til verdensledende forskningsmiljøer og forskningsinfrastrukturer. Offentlig sektor får mulighet til å være med i satsinger for å løse store samfunnsutfordringer innen blant annet transport og helse og norsk næringsliv får tilgang til nye nettverk og markeder.

-Dette er en av de største samlede investeringene i kunnskap og innovasjon noensinne. Horisont Europa er verdens største forsknings – og innovasjonsprogram, og byr på store muligheter også for norske bedrifter. Det er viktig at vi både utnytter mulighetene for å sikre norsk forskning av høy kvalitet, utnytter verktøyene for å gi norske bedrifter tilgang til europeisk kapital, kompetanse og nettverk, og at resultatene kommer næringslivet og folk flest til gode, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.   

Norge er godt rigget

Det nye rammeprogrammet er rigget for at forskning og innovasjon skal kunne ta en avgjørende rolle i samfunnsutviklingen og vil bli helt sentralt for å løse de presserende utfordringer Norge, Europa og verden står overfor. 

Lykkes Norge med regjeringens målsetting for den nye strategien betyr det at europeiske midler potensielt kan utgjøre så mye som en tredjedel av de samlede konkurranseutsatte midlene til forskning og innovasjon.  

- Når så stor andel av midler til norsk forskning og innovasjon kommer fra Europa, må vi være med på å legge premissene for at midlene blir kanalisert til områder hvor Norge har et konkurransefortrinn og som er strategisk viktige for Norge, sier Tveit og Haugli.

- Vi vil derfor fortsette vårt pågående arbeid med å påvirke innretningene i rammeprogrammet blant annet på områder som energi, hav, klima, miljø, transport, helse og digitalisering.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. februar 2024, 13:45 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.