EURATOM – EUs forskningsprogram for strålevern

Norge er definert som et tredjeland i EURATOM-programmet. Dette betyr at norske aktører kan delta i prosjekter som lyses ut fra EURATOM og partnerskap under programmet, men uten å motta prosjektfinansiering fra EU. Norske prosjektdeltakere må derfor delta i prosjektene for egen regning.

Norsk deltakelse i EURATOM er imidlertid høyt verdsatt for å ivareta norsk kompetanse på dette fagfeltet. Godkjente forskningsorganisasjoner som deltar i prosjekter innen strålevern, dekommisjonering og håndtering av radioaktivt avfall kan søke om å få dekket prosjektkostnader fra Forskningsrådet. Dette gjøres når formell kontrakt er inngått med EURATOM/partnerskapet.

Forskningsrådet mottar normalt en årlig bevilgning på ca. 10 millioner kroner til dette formålet. I utgangspunktet dekker Forskningsrådet budsjettet norske FoU-aktører har lagt inn i søknaden til EURATOM/partnerskapet, begrenset til budsjettrammen Forskningsrådet disponerer.

PIANOFORTE

Det tverrfaglige internasjonale partnerskapet PIANOFORTE - “Partnership for European research in radiation protection and detection of ionising radiation: towards a safer use and improved protection of the environment and human health (2022-2027)", ble opprettet i regi av EURATOM-programmet for å støtte felles forskning innen fagfeltet strålevern.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har formelt mandat for å koordinere norske aktiviteter i dette partnerskapet. DSA er en av 58 partnere fra 26 europeiske land og deltar aktivt i flere arbeidspakker. Fra Norge deltar også Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Partnerskapet gir DSA, NMBU og andre norske interessenter en gylden mulighet til å være med å påvirke framtidens forskning innen strålevernsområdet. Dette vil kunne tilføre ny kunnskap til norske miljøer innen aktuelle temaer som for eksempel protonterapi og beredskap.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 7. desember 2023, 22:26 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.