Illustrasjonsbilete laga ved hjelp av KI som viser ein flaumråka norsk by med Forskningsrådets visuelle profil
Seminar

Korleis får vi til ei vellykka implementering av samfunnsoppdrag på klimatilpassing i Noreg?

Hvor:

Noregs forskingsråd, Drammensveien 288, Oslo

Passer for:

Kommunar, fylkeskommunar, forskingsmiljø og bedrifter som deltek og gjerne vil bidra i samfunnsoppdraget om klimatilpassing

Pris:

Gratis

Påmeldingsfrist:

9. januar

11. jan. kl. 11.30–12. jan. kl. 12.00

Om arrangementet

Berre første del av arrangementet blir strøymd: Frå kl. 12.30-kl. 13.40 (Dag 1)  

EU-nettverka FINN-EU, EU-nettverk Møre og Romsdal, Horisont Vestland, Europanettverk Innlandet, saman med Kristiansand kommune og Forskingsrådet inviterer til to inspirerande dagar om EU sitt samfunnsoppdrag om klimatilpassing. 

Norske kommunar, fylkeskommunar, forskingsmiljø og bedrifter deltek i EU sitt samfunnsoppdrag om klimatilpassing. Fleire har signert EU-oppdrag om klima for å nå klimatilpassingsmåla i EU og vil informere om kva det inneber. I tillegg deler dei kunnskap og verktøy.

I løpet av desse dagane får du som deltakar også lære meir om samspelet mellom samfunnsoppdraget og nasjonale satsingar. Klima- og miljødepartementet informerer om stortingsmeldinga om klimatilpassing og spør: Korleis riggar vi oss for eit klima i endring? Klimatilpassing er eit ansvar på tvers av forvaltningsnivå og Miljødirektoratet spør: Korleis kan vi spele kvarandre betre? Fylkeskommunar og kommunar vil vise korleis dei jobbar regionalt med å kople eigne utfordringar til ambisjonar i klimaplanen. 

Norske forskingsmiljø deler kunnskap frå Horisont Europa-prosjekt og nasjonale prosjekt innan klimatilpassing, og Forskingsrådet vil gi status for arbeidet med samfunnsoppdraget til EU om klimatilpassing og informere om nye moglegheiter for norske aktørar i Horisont Europa og nasjonalt. 

Dag 2 vil det vere dialog om: Korleis får vi til ei vellykka implementering av samfunnsoppdrag på klimatilpassing i Noreg? Under dette: Korleis fordele ansvar på ulike sektorar på alle nivå, og samtidig vareta heilskapen og få til reelle systemiske endringar og ein transformasjon?

 

Program

Kontakt

Ingunn Borlaug Lid

    Klima og miljø

Meldinger ved utskriftstidspunkt 15. juni 2024, kl. 11.58 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.