Illustraskjonsbilde med byging med grafitti der det står the future is europe
Annet

Open digital kafe: Horisont Europa – klyngje 6: Mat, bioøkonomi, naturressursar, landbruk og miljø

Passer for:

Forskarar, verksemder, offentleg sektor, interesseorganisasjonar, prosjektkoordinatorar, søkarar, alle som er interesserte i klyngje 6

Påmeldingsfrist:

30. november, klokka 23:00

Digitalt:

Arrangementet strømmes

1. des. 2023 kl. 09.00–09.50

Om arrangementet

Bli med på den opne digitale kafeen vår for klyngje 6 i Horisont Europa!  
Europa og verda må takle klimaendringar og konsekvensane for menneske og miljø, ei veksande verdsbefolkning som treng mat, og skape eit robust samfunn etter pandemien. Til det treng vi ei grøn og digital omstilling som inkluderer alle. 

Klyngje 6 - Mat, bioøkonomi, naturressursar, landbruk og miljø i Horisont Europa har oppdraget med å skape sjansar og løysingar for denne transformasjonen. Aktivitetane i klyngja skal bidra til god forvalting av naturressursane våre, nok og trygg mat frå land og hav, sikre reint vatn, framme biobaserte produkt og ein sirkulær bioøkonomi, og på denne måten motverke klimaendringar, miljøskadar og tap av biologisk mangfald.  

Les meir og finn arbeidsprogram for klyngja

Vi ønskjer alle aktørar som er interesserte i å utarbeide prosjektforslag til denne klyngja velkommen. Om du berre er nysgjerrig på klyngje 6, er du også hjartleg velkommen. Det vil vere spesielt fokus på prosjektforslag retta inn mot Horisont Europa klyngje 6. Vi inviterer personar som allereie deltek i EU-prosjekt og som evaluatorer til å dele erfaringane sine. 

Dagsorden  

Vi ønskjer ein uformell dialog og har derfor ingen dagsorden. Formålet er å skape ein arena der deltakarane er villige til å dele spørsmål, utfordringar, idear og diskutere dei i fellesskap. Innhaldet i den opne kafeen er drive av deltakarane. 

Finn kontaktinformasjon til NCP-teamet som jobbar med klyngje 6 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. juni 2024, kl. 19.58 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.