Testutlysninger

Godkjente forskningsorganisasjoner kan søke.

Formålet med søknadstypen er å fremme fornyelse og utvikling i forskningen innenfor alle fag og tematiske områder. Prosjektene skal bidra til viktig ny innsikt i den internasjonale kunnskapsfronten, og kan være med eller uten ambisjoner om anvendelse på kort eller lang sikt.

Testutlysning Forskerprosjekt - Fornyelse

Søknadsfrist
Løpende

Her kan du teste søknadsskjema.

Søk nå
Banebrytende forskning

Godkjente forskningsorganisasjoner i samarbeid med offentlig sektor, næringsliv, andre offentlige organisasjoner og/eller private organisasjoner kan søke.

Formålet med søknadstypen er å utvikle ny kunnskap og bygge kompetanse og kompetansemiljøer som samfunnet eller næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer. Prosjektene skal stimulere og støtte samarbeid mellom forskningsmiljøene og de som representerer den samfunnsutfordringen det søkes om midler til.

Testutlysning Kompetanse- og samarbeidsprosjekt - Samarbeid

Søknadsfrist
Løpende

Her kan du teste søknadsskjema.

Søk nå
Velferd, kultur og samfunn
Muliggjørende teknologier
Petroleum

Bedrifter og offentlig sektor kan søke.

Formålet med søknadstypen er verdiskaping og fornyelse i næringsliv og offentlig sektor. Prosjektene skal bidra til økt konkurranseevne i nytt og eksisterende næringsliv, styrke omstillingsevne i norsk økonomi og offentlig sektor samt å bedre samspill og kunnskapsoverføring på tvers av aktører.

Testutlysning Innovasjonsprosjekt - Innovasjonsprosjekt i næringslivet

Søknadsfrist
Løpende

Her kan du teste søknadsskjema.

Søk nå
Hav
Energi, transport og lavutslipp
Industri og tjenestenæringer
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Petroleum

Testutlysning Innovasjonsprosjekt - Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Søknadsfrist
Løpende

Her kan du teste søknadsskjema.

Søk nå
Helse
Muliggjørende teknologier
Demokrati, styring og fornyelse
Energi, transport og lavutslipp
Landbasert mat, miljø og bioressurser

Skisser fungerer som en dialog mellom søker og Forskningsrådet for å avklare om en prosjektidé er relevant for en konkret utlysning eller ikke. Skisser kan være både frivillige og obligatoriske, det kommer an på utlysningen den er knyttet til.

Testutlysning Skisse

Søknadsfrist
Løpende

Her kan du teste søknadsskjema.

Søk nå

Godkjente forskningsorganisasjoner kan søke. Mange utlysninger krever samarbeid med næringsliv eller aktører i offentlig sektor.

Formålet med søknadstypen er konsentrert og langsiktig satsing for å styrke og videreutvikle fremragende og nyskapende forsknings- og innovasjonsmiljøer eller for å bygge opp forskningsmiljøer på strategisk viktige områder. Forskningssenter er ramme for utlysing innenfor flere ulike senterordninger som enten skal støtte de beste miljøene og lede til grensesprengende forskning og nyskapende innovasjon eller styrke prioriterte områder.

Testutlysning Forskningssenter - Vitenskapelig rettet forskningssenter

Søknadsfrist
Løpende

Her kan du teste søknadsskjema.

Søk nå
Banebrytende forskning

Teknologioverføringskontorer (TTO), godkjente forskningsorganisasjoner og mikroselskaper med utspring fra forskningsorganisasjoner og/eller TTO kan søke.

Formålet med søknadstypen er å fremme økt kommersiell anvendelse av offentlig finansiert forskning i Norge. Prosjektene skal avklare usikkerhet knyttet til den kommersielle anvendelsen av lovende forskningsresultater, spørsmål som ved å forbli uløst, hindrer prosjektet i å komme videre i kommersialiseringen.

Testutlysning Kommersialiseringsprosjekt

Søknadsfrist
Løpende

Her kan du teste søknadsskjemaet.

Søk nå
Bransjer og næringer

Godkjente forskningsorganisasjoner og offentlig finansierte forvaltere av forskningsinfrastruktur som samarbeider nært med norske forskningsorganisasjoner kan søke.

Formålet med søknadstypen er å fremme og styrke infrastruktur som bidrar til nyskapende forskning og utvikling. Prosjektene skal føre til at norske forskningsmiljøer og næringsliv har tilgang til relevant og oppdatert infrastruktur som understøtter forskning av høy kvalitet.

Søk nå
Forskningsinfrastruktur

Godkjente forskningsorganisasjoner, bedrifter, offentlig sektor, frivillig sektor og sammenslutninger kan søke.

Formålet med søknadstypen er å finansiere planlegging av, samarbeid om, koordinering av og formidling fra FoU-aktiviteter. Prosjektene skal for eksempel støtte opp om mobilitet, nasjonale og internasjonale nettverk, publisering, dialog og formidling knyttet til FoU-aktiviteter.

Testutlysning Koordinerings- og støtteaktivitet - Nasjonal forskerskole

Søknadsfrist
Løpende

Her kan du teste søknadsskjema.

Søk nå
Banebrytende forskning
Hav
Utdanning og kompetanse
Klima- og polarforskning
Helse
Global utvikling og internasjonale relasjoner
Velferd, kultur og samfunn
Muliggjørende teknologier
Demokrati, styring og fornyelse
Energi, transport og lavutslipp
Humaniora og samfunnsvitenskap
Industri og tjenestenæringer
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Livsvitenskap
Naturvitenskap og teknologi

Testutlysning Internasjonale utlysninger - Internasjonalt samarbeidsprosjekt

Søknadsfrist
Løpende

Her kan du teste søknadsskjema.

Søk nå
Petroleum

Søk nå
Bransjer og næringer