Testutlysninger

Forskerprosjekt (1 utlysning)

Godkjente forskningsorganisasjoner kan søke.

Formålet med søknadstypen er å fremme fornyelse og utvikling i forskningen innenfor alle fag og tematiske områder. Prosjektene skal bidra til viktig ny innsikt i den internasjonale kunnskapsfronten, og kan være med eller uten ambisjoner om anvendelse på kort eller lang sikt.

Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Her kan du teste søknadsskjema.

Arbeid
Bioteknologi
CO2-håndtering
Hav

Kommersialiseringsprosjekt (1 utlysning)

Teknologioverføringskontorer (TTO), godkjente forskningsorganisasjoner og mikroselskaper med utspring fra forskningsorganisasjoner og/eller TTO kan søke.

Formålet med søknadstypen er å fremme økt kommersiell anvendelse av offentlig finansiert forskning i Norge. Prosjektene skal avklare usikkerhet knyttet til den kommersielle anvendelsen av lovende forskningsresultater, spørsmål som ved å forbli uløst, hindrer prosjektet i å komme videre i kommersialiseringen.

Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Her kan du teste søknadsskjemaet.

Bransjer og næringer

Kompetanse- og samarbeidsprosjekt (1 utlysning)

Godkjente forskningsorganisasjoner i samarbeid med offentlig sektor, næringsliv, andre offentlige organisasjoner og/eller private organisasjoner kan søke.

Formålet med søknadstypen er å utvikle ny kunnskap og bygge kompetanse og kompetansemiljøer som samfunnet eller næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer. Prosjektene skal stimulere og støtte samarbeid mellom forskningsmiljøene og de som representerer den samfunnsutfordringen det søkes om midler til.

Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Her kan du teste søknadsskjema.

Miljøvennlig energi og CO2-håndtering
Hav
Petroleum

Forskningssenter (1 utlysning)

Godkjente forskningsorganisasjoner kan søke. Mange utlysninger krever samarbeid med næringsliv eller aktører i offentlig sektor.

Formålet med søknadstypen er konsentrert og langsiktig satsing for å styrke og videreutvikle fremragende og nyskapende forsknings- og innovasjonsmiljøer eller for å bygge opp forskningsmiljøer på strategisk viktige områder. Forskningssenter er ramme for utlysing innenfor flere ulike senterordninger som enten skal støtte de beste miljøene og lede til grensesprengende forskning og nyskapende innovasjon eller styrke prioriterte områder.

Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Her kan du teste søknadsskjema.

Miljøvennlig energi og CO2-håndtering

Forskningsinfrastruktur (1 utlysning)

Godkjente forskningsorganisasjoner og offentlig finansierte forvaltere av forskningsinfrastruktur som samarbeider nært med norske forskningsorganisasjoner kan søke.

Formålet med søknadstypen er å fremme og styrke infrastruktur som bidrar til nyskapende forskning og utvikling. Prosjektene skal føre til at norske forskningsmiljøer og næringsliv har tilgang til relevant og oppdatert infrastruktur som understøtter forskning av høy kvalitet.

Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Her kan du teste søknadsskjema.

Forskningsinfrastruktur

Koordinerings- og støtteaktivitet (1 utlysning)

Godkjente forskningsorganisasjoner, bedrifter, offentlig sektor, frivillig sektor og sammenslutninger kan søke.

Formålet med søknadstypen er å finansiere planlegging av, samarbeid om, koordinering av og formidling fra FoU-aktiviteter. Prosjektene skal for eksempel støtte opp om mobilitet, nasjonale og internasjonale nettverk, publisering, dialog og formidling knyttet til FoU-aktiviteter.

Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Her kan du teste søknadsskjema.

Demokrati, styring og fornyelse
Energi, transport og lavutslipp
Global utvikling
Hav

Innovasjonsprosjekt (2 utlysninger)

Bedrifter og offentlig sektor kan søke.

Formålet med søknadstypen er verdiskaping og fornyelse i næringsliv og offentlig sektor. Prosjektene skal bidra til økt konkurranseevne i nytt og eksisterende næringsliv, styrke omstillingsevne i norsk økonomi og offentlig sektor samt å bedre samspill og kunnskapsoverføring på tvers av aktører.

Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Her kan du teste søknadsskjema.

Helse- og velferdstjenester
Utdanning
Transport og mobilitet
Digitalisering
Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Her kan du teste søknadsskjema.

Industri og tjenester
Hav
Petroleum
Miljøvennlig energi og CO2-håndtering

Internasjonale utlysninger (1 utlysning)

Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Her kan du teste søknadsskjema.

Petroleum

Støtte fra andre enn Forskningsrådet (1 utlysning)

Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Her kan du teste søknadsskjemaet.

Bransjer og næringer

Skisse (1 utlysning)

Skisser fungerer som en dialog mellom søker og Forskningsrådet for å avklare om en prosjektidé er relevant for en konkret utlysning eller ikke. Skisser kan være både frivillige og obligatoriske, det kommer an på utlysningen den er knyttet til.

Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Her kan du teste søknadsskjema.