Offentlig sektor-ph.d.

Arbeidsgivere i offentlig sektor kan søke ordningen Offentlig sektor-ph.d. (OFFPHD) om støtte for at en ansatt skal gjennomføre et doktorgradsprosjekt.

Prosjektet skal være relevant for virksomhetens ansvarsområde og bygge kunnskap og kompetanse som er relevant og anvendbar for den offentlige virksomheten.

Hvem kan søke?

Det er den offentlige virksomheten som er søker og prosjektansvarlig i et OFFPHD-prosjekt. Kandidatene må være fast ansatt i den offentlige virksomheten, og doktorgraden skal gjennomføres over tre eller fire år.

Tre parter må samarbeide

Et OFFPHD-prosjekt er et samarbeid mellom tre parter: den offentlige virksomheten, et gradsgivende universitet eller høgskole og kandidaten. 

Den offentlige virksomheten er eier av prosjektet og har ansvar for at problemstillingen det forskes på er forankret i virksomhetens behov. Virksomheten må sette av tid til å støtte og følge opp prosjektet overfor kandidaten og gradsgivende institusjon. Den offentlige virksomheten, sammen med kandidaten, har ansvar for at resultatene og kunnskapen fra prosjektet spres og kommer virksomheten til gode.

Kandidaten er forskeren i prosjektet og vil opparbeide seg forskerkompetanse og kunnskap innenfor sentrale problemstillinger i offentlig sektor. Kandidaten får anledning til å gå i dybden på relevante problemstillinger og bidra til å videreutvikle den offentlige virksomheten.

Den gradsgivende institusjonen har ansvaret for kvalitetssikringen av det faglige innholdet i doktorgradsprosjektet ved opptak til doktorgradsprogram, Forskningsrådet ikke gjør en faglig vurdering av prosjektet i sin søknadsbehandling. Ordningen forutsetter at prosjektene møter de samme kravene til vitenskapelig nivå som andre doktorgradsprosjekter som tas opp ved institusjonen, og følger institusjonens forskrift for doktorgradsutdanning når det gjelder opptak, gjennomføring og bedømmelse.

Minst ett samarbeidsmøte per semester: Et godt samarbeid mellom de tre partene er den viktigste forutsetningen for et vellykket prosjekt. Det er alle partenes ansvar å legge til rette for et slikt samarbeid. Partene skal gjennomføre et samarbeidsmøte minst én gang per semester for å diskutere prosjektets utvikling, resultater og veien videre. Formålet med møtet er å styrke samarbeidet og etablere en felles forståelse for prosjektet. På møtene skal minimum følgende delta: hovedveileder fra gradsgivende institusjon, kandidat, prosjektleder og intern mentor/veileder fra den offentlige virksomheten.  

Prosessbeskrivelse: fra idé til doktorgradsprosjekt

  1. Den offentlige virksomheten definerer kompetansebehov og skisserer problemstilling til et doktorgradsprosjekt. Det er viktig at prosjektet forankres i virksomhetens behov. Vi anbefaler også at prosjektet er nært tilknyttet virksomhetens linjeaktivitet/kjernevirksomhet. Det vil gjøre det enklere for virksomheten å ta i bruk kunnskapen og resultatene fra prosjektet. Virksomheten og kandidaten videreutvikler skissen til doktorgradsprosjektet i samarbeid.
  2. Den offentlige virksomheten/kandidaten etablerer kontakt med et relevant doktorgradsprogram ved en gradsgivende institusjon. Prosjektet videreutvikles i samarbeid mellom gradsgivende institusjon og virksomheten/ kandidaten.
  3. Den offentlige virksomheten søker Forskningsrådet om støtte til prosjektet.
  4. Kandidaten utarbeider prosjektbeskrivelsen og søker opptak til doktorgradsprogram.

Søknadsprosessene i punkt 3 og 4 vil ofte gå parallelt. NB! Vi kan ikke tildele støtte til påbegynte doktorgrader i denne ordningen. Det er derfor viktig at søknaden blir sendt til oss før kandidaten formelt starter på doktorgradprosjektet.

Gode tips for et godt gjennomført prosjekt

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 06.07 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.