Bilaterale forskningssamarbeid

Forskningsrådet har bilaterale samarbeidsavtaler med flere land. Avtalene åpner mange muligheter for norske forskere til å få finansiering. Vi har utarbeidet veikart for forskningssamarbeidene som viser status for samarbeidet med hvert av landene.

 

Se veikart for bilaterale samarbeid

Forskningsrådets internasjonale utlysninger

Lenken viser de utlysningene vi lyser ut som omhandler internasjonale samarbeid. 

Finn relaterte utlysninger

Japan

Prioriterte temaer: Energi og miljø; rom- og polarforskning; nanoteknologi og nye materialer; havforskning; helse, omsorg og velferdsteknologi. Forskningsrådet har undertegnet en såkalt Money Follows Cooperation-avtale med Japan Agency for Science and Technology (JST). Les mer om avtalen her: Hvordan virker Money Follows Cooperation? Vi har avtale med JSPS om utveksling av 2 postdoktorstipend årlig. Forskningsrådet er medlem av det europeiske nettverket European Interest Group (EIG) CONCERT-Japan for STI-samarbeid mellom europeiske land og Japan.

Kontaktperson for Japan

Julie Christiansen

Canada

Det er betydelig samarbeid mellom kanadiske og norske forskere innenfor en rekke felt. Stikkord: nordområder og polarforskning, fiskeri og akvakultur, olje og gas, miljø og klima.

USA

For Norge er USA det største og viktigste enkeltlandet for internasjonalt FoU-samarbeid utenfor Europa.
Temaer: Klima og polarforskning, miljø, sikkerhet, helse, energi, biologisk mangfold, romforskning og samfunnsvitenskap.

Kontaktperson for Canada og USA

Zlata Turkanovic

India

Forskningssamarbeidet har så langt rettet seg mot mange ulike temaer, med fellesutlysninger innenfor bl.a.  energi, klima/miljø, polarforskning, helse, samfunnsfag og humanmiora, IKT og nanoteknologi. I tråd med regjerningens Indiastrategi fra 2019 vil fokus videre være på områdene havrommet, energi, klima/miljø, global helse og samfunnsvitenskap.

 

Kontaktperson for India

Merethe Sandberg

Kina

Aktuelle temaer: klima, miljø og miljøteknologi, energi, havbruk, landbruk, polarforskning, samfunnsvitenskap og humaniora. Forskningsrådet har siden 2018 på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, gjennomført årlige fellesutlysninger med kinesiske myndigheter. Disse avtales fra år til år, innenfor tema nevnt over. Temaene er forankret i Joint Action Plan, som er en avtale mellom Kunnskapsdepartementet og Ministry of Science and Technology, og denne reforhandles jevnlig.

Kontaktperson for Kina

Thomas Hansteen

Russland

Forskningsområder som er særlig aktuelle: polar, marin petroleum, samfunn og humaniora, helse, kjernefysikk, romforskning, nanoteknologi, akvakultur og marin teknologi.

Kontaktperson for Russland

Kristin Høiby

Brasil

Forsknings- og innovasjonsområder med særlig potensial for samarbeid med Brasil: petroleum, fornybar energi, miljø og klima, marin, bioøkonomi/mat, kultur/samfunnsforhold.

Kontaktperson for Brasil

Thomas Hansteen

Sør-Afrika

Særlig aktuelle temaer: marin og akvatisk forskning, maritim sektor, og klima og miljø, men også medisin og helse, bioteknologi, polar- og romforskning, freds- og konfliktforskning, samt utviklingsforskning

Kontaktperson for Sør-Afrika

Jan Monteverde Haakonsen

Sør-Korea

Særlig aktuelle temaer: digitale muliggjørende teknologier, fornybar energi, nanoteknologi, hydrogenteknologi og energilagring, smart helse. Forskningsrådet undertegnet en MoU med NRF (National Research Foundation of Korea) i 2017 og en "Money Follows Coperation"-avtale med KETEP (Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning) i Sør-Korea i 2019. KETEP lanserte en utlysning rettet mot norsk-koreansk samarbeid i 2020 og planlegger en ny utlysning i 2021. 

Kontaktperson Sør-Korea

Aleksandra Witczak Haugstad