Bilaterale forskningssamarbeid

Forskningsrådet har bilaterale samarbeidsavtaler med flere land. Avtalene åpner mange muligheter for norske forskere til å få finansiering. Vi har utarbeidet veikart for forskningssamarbeidene som viser status for samarbeidet med hvert av landene.

 

USA

Temaer: Klima og polarforskning, miljø, sikkerhet, helse, energi, biologisk mangfold, romforskning og samfunnsvitenskap. Til relaterte utlysninger. Stipendordningen GROW finansierer opphold for amerikanske doktorgradsstipendiater ved en norsk forskningsinstitusjon. 

Canada

Det er betydelig samarbeid mellom kanadiske og norske forskere innenfor en rekke felt. Stikkord: nordområder og polarforskning, fiskeri og akvakultur, olje og gas, miljø og klima. Til relaterte utlysninger.

India

Samarbeidet retter seg hovedsakelig mot realfag og teknologi, men kan bli utvidet til samfunnsvitenskap og humaniora. Til relaterte utlysninger.

 

Japan

Prioriterte temaer: energi og miljø, materialer og nanoteknologi, sjømatsikkerhet, polar- og romforskning. Vi tildeler gjesterforsker- og postdoktorstipend årlig. Til relaterte utlysninger.

Kina

Aktuelle temaer: klima, miljø og miljøteknologi, energi, havbruk, landbruk, polarforskning, samfunnsvitenskap og humaniora. Til relaterte utlysninger.

Russland

Forskningsområder som er særlig aktuelle: polar, marin petroleum, samfunn og humaniora, helse, kjernefysikk, romforskning, nanoteknologi, akvakultur og marin teknologi. Til relaterte utlysninger.

Brasil

Forsknings- og innovasjonsområder med særlig potensial for samarbeid med Brasil: petroleum, fornybar energi, miljø og klima, marin, bioøkonomi/mat, kultur/samfunnsforhold. Til relaterte utlysninger.

Sør-Afrika

Særlig aktuelle temaer: klima og miljø, medisin og helse, marin og akvatisk forskning, maritim sektor, bioteknologi, polar- og romforskning, freds-og konfliktforskning, samt utviklingsforskning. Til relaterte utlysninger.