Japan

Prioriterte temaer: Energi og miljø; Rom- og polarforskning; Nanoteknologi og nye materialer; Havforskning; Helse, omsorg og velferdsteknologi.

Vi har undertegnet en såkalt Money Follows Cooperation-avtale med Japan Agency for Science and Technology (JST). Les mer om avtalen her: Hvordan virker Money Follows Cooperation.

Vi har avtale med JSPS om utveksling av to postdoktorstipend årlig. Forskningsrådet er medlem av det europeiske nettverket European Interest Group (EIG) CONCERT-Japan for STI-samarbeid mellom europeiske land og Japan.

Kontaktperson for Japan

Julie Christiansen

  Internasjonalt samarbeid

Canada

Det er betydelig samarbeid mellom kanadiske og norske forskere innenfor en rekke felt. Stikkord: nordområder og polarforskning, fiskeri og akvakultur, olje og gas, miljø og klima.

USA

For Norge er USA det største og viktigste enkeltlandet for internasjonalt FoU-samarbeid utenfor Europa.
Temaer: Klima og polarforskning, miljø, sikkerhet, helse, energi, biologisk mangfold, romforskning og samfunnsvitenskap.

Kontaktperson for Canada og USA

Thomas Hansteen

  Demokrati og internasjonale relasjoner

India

Forskningssamarbeidet har så langt rettet seg mot mange ulike temaer, med fellesutlysninger innenfor bl.a.  energi, klima, miljø, polarforskning, helse, samfunnsfag og humaniora, IKT og nanoteknologi. I tråd med regjeringens India-strategi fra 2019, vil søkelyset framover være på havrommet, energi, klima, miljø, global helse og samfunnsvitenskap.

 

Kontaktperson for India

Merethe Sandberg

  Demokrati og internasjonale relasjoner

Kina

Aktuelle temaer: klima, miljø og miljøteknologi, energi, havbruk, landbruk, polarforskning, samfunnsvitenskap og humaniora. Forskningsrådet har siden 2018 på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, gjennomført årlige fellesutlysninger med kinesiske myndigheter. Disse avtales fra år til år, innenfor tema nevnt over. Temaene er forankret i Joint Action Plan, som er en avtale mellom Kunnskapsdepartementet og Ministry of Science and Technology, og denne reforhandles jevnlig.

Kontaktperson for Kina

Magnus Løken Bain

  Regnskap og økonomistyring

Russland

Forskningsområder som er særlig aktuelle: polar, marin petroleum, samfunn og humaniora, helse, kjernefysikk, romforskning, nanoteknologi, akvakultur og marin teknologi.

Samarbeid med russiske institusjoner er stanset inntil videre.

Kontaktperson for Russland

Kristin Høiby

  Demokrati og internasjonale relasjoner

Brasil

Forsknings- og innovasjonsområder med særlig potensial for samarbeid med Brasil: petroleum, fornybar energi, miljø og klima, marin, bioøkonomi/mat, kultur/samfunnsforhold.

Kontaktperson for Brasil

Karine Kålsås

  Demokrati og internasjonale relasjoner

Sør-Afrika

Særlig aktuelle temaer: marin og akvatisk forskning, maritim sektor, og klima og miljø, men også medisin og helse, bioteknologi, polar- og romforskning, freds- og konfliktforskning, samt utviklingsforskning

Kontaktperson for Sør-Afrika

Zlata Turkanovic

  Demokrati og internasjonale relasjoner

Sør-Korea

Særlig aktuelle temaer: digitale muliggjørende teknologier, fornybar energi, nanoteknologi, hydrogenteknologi og energilagring, smart helse. Forskningsrådet undertegnet en MoU med NRF (National Research Foundation of Korea) i 2017 og en "Money Follows Coperation"-avtale med KETEP (Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning) i Sør-Korea i 2019. 

Kontaktperson Sør-Korea

Aleksandra Witczak Haugstad

  Internasjonalt samarbeid

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. mai 2024, kl. 08:25 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.