- Offentlig sektor ph.d. gir mange muligheter

Nysgjerrighet, livsfase og motivasjon fikk Tromsø-rektoren Vegard Olsen Yttergård til å søke en stilling som offentlig sektor-ph.d., da Tromsø kommune lyste ut to slike stillinger. De satser offensivt på forskningsbasert kunnskap.

- Jeg valgte å gå i gang med dette fordi jeg gjennom mine år som rektor ofte har reflektert over lederrolle, lederpraksis og organisasjonsutvikling i en skolekontekst, sier Yttergård.

Lærer forklarer matematikk ved tavlen og elever rekker hendene opp. Foto: Sverre Chr. Jarild
Tromsø kommune satser offensivt på forskningsbasert kunnskap og lyste derfor ut to offentlig sektor ph.d.-stillinger. Foto: Sverre Jarild

Håper å bidra til utvikling av skolen

- Ordningen gir meg muligheten til å bygge forskerkompetanse og utvikle kunnskap om et område med stor betydning for elevers læring og utvikling. Jeg håper jo at kunnskapen fra mitt prosjekt kan bidra til utvikling av Tromsø-skolen, både her og nå, men også i et fremtidsperspektiv, forklarer Vegard.

- Det store spørsmålet handler jo om hvordan skolen, med rektor i spissen, kan samhandle for at elevene utvikler sitt potensial og opplever mestring gjennom tilpasset opplæring i et inkluderende fellesskap.

Ny kunnskap om tilpasset opplæring

Yttergård har fått permisjon fra rektor-stillingen i tre år for å skrive en artikkelbasert avhandling med tittelen: Fra ide til kunnskapsbasert organisasjonslæring i Tromsøskolen?

Bakgrunnen for prosjektet er at offentlige dokumenter viser at det norske utdanningssystemet svikter når det gjelder å ivareta elevers rettigheter for tilpasset opplæring og inkludering. Tromsø kommune har valgt å utvikle en helhetlig plan for tilpasset opplæring og spesialundervisning (Se meg! Lik meg! Lær meg!).

- Til tross for gode intensjoner, er det ikke slik at planer automatisk løser aktuelle utfordringer.

Prosjektet skal derfor utvikle kunnskap om den helhetlige planen for tilpasset opplæring og spesialundervisning og om organisasjonslæring og utøvelse av ledelse i arbeidet med å implementere planen i kommunens skoler. Jeg skal følge fire skoler over to år, forklarer Yttergård.

- Prosessen har vært krevende og lærerik, og det blir spennende å følge forskningen til våre to kandidater sier Kari Henriksen, avdelingsdirektør for oppvekst og utdanning i Tromsø kommune.

Gode støttespillere

I Tromsø kommune er det to rektorer som har fått denne muligheten.

- Vi samarbeider tett, selv om vi har forskjellige temaer. En representant fra skoleeier i kommunen har jobbet sammen med oss om blant annet med søknaden til Forskningsrådet.

- I tillegg har jeg to fantastiske veiledere som bidrar med faglige innspill, akademisk kritikk og støtte, og det trengs! Det er en komplisert øvelse å tenke kritisk og vitenskapelig. Jeg har også en mentor som jeg kommer til å få glede av, sier Yttergård.

Satser offensivt på forskningsbasert kunnskap

Tromsø kommune har valgt å satse offensivt på forskningsbasert kunnskap. De har store forhåpninger til at deres to offentlig sektor ph.d.-kandidater skal bidra til et løft for Tromsøskolen i tiden som kommer.

Kommunen lyste ut to offentlig sektor stipendiatstillinger i skolesektoren på bakgrunn av et vedtak i byrådet. Prosjektene skulle knyttes til et tema relatert til skolesektorens kjerneoppgave, elevenes læring.

Krevende og lærerikt

- Prosessen har vært krevende og lærerik, og det blir spennende å følge forskningen til våre to kandidater sier Kari Henriksen, avdelingsdirektør for oppvekst og utdanning i Tromsø kommune.

I Tromsø er det et mål å styrke samarbeidet mellom lærerutdanningen og kommunen. Stillingene som offentlig sektor-ph.d. er også et resultat av samarbeidet mellom Tromsø kommune og UiT – Norges arktiske universitet gjennom Universitetsskoleprosjektet i Tromsø. For Tromsø kommune har det vært viktig å politisk forankre prosjektet i organisasjonen.

Søk råd og veiledning

- Selve søknadsprosessen har vært preget av et tett og godt samarbeid mellom kandidat og Avdeling for oppvekst og utdanning i Tromsø kommune, og dette har vært avgjørende for å lykkes. Forskningsrådet har også bidratt med råd og veiledning, og har vært tilgjengelig for oss i hele prosessen, sier Henriksen.

Les mer om Forskningsrådets ordning for offentlig sektor-ph.d.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 14. april 2024, 15:49 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.