Nytt program for digital læring styrker elevers motivasjon

Elever som har brukt i U-Say-programmet har vist tendenser til å velge mer krevende realfag og matematikk. Dette er et lovende tegn på at det digitale læringsprogrammet har reell effekt.

Forskningsresultater viser at det digitale læringsprogrammet U-Say styrker elevenes tro på egne læringsmuligheter. Som igjen gjør det mer sannsynlig at de påtar seg utfordrende oppgaver, utvikler en vedvarende interesse for læring, og til slutt presterer bedre akademisk. (Foto: U-Say Project, Elisabeth Tønnessen)

Bare 75 prosent av elevene i videregående opplæring fullfører og består i løpet av fem år. Det fikk kloke hoder på Vestlandet til å tenke helt nytt. Inspirert av et såkalt «lærende tankesett» fra psykologien har Universitetet i Stavanger i samarbeid med Rogaland og Akershus fylkeskommuner gitt ungdom en helt ny inngang til egen læring. Økt mestringsfølelse, bedre prestasjoner og trivsel er stikkord og motivasjon for det digitale læringsprogrammet som kalles U-Say. 

– Oppdraget vårt er å sørge for bedre gjennomføring i skolen. Den digitale opplæringen er veldig enkelt å gjennomføre, og vi håper det vil hjelpe både lærere og elever i undervisningssituasjonen, forklarer seniorrådgiver Elin Svensen i Opplæringsavdelingen i Rogaland fylkeskommune. 

Innovasjonsprosjektet varte fra 2017-2020 og fikk 6 millioner kroner i støtte fra Forskningsrådet.  

Styrkning av elevenes lærende tankesett og mestring 

Forskningsresultater viser at U-Say har en betydelig innvirkning på elevenes tro på egne læringsmuligheter. Det styrker deres lærende tankesett, normaliserer utfordringer og gir dem verktøy til å takle komplekse oppgaver.  

– Elever oppmuntres til å forstå at det er naturlig å møte på vanskeligheter, og at disse utfordringene ikke er tegn på manglende evner. Denne normaliseringen av anstrengelse sørger for at elevene forventer at læring kan være krevende, forklarer Mari Rege. 

Læringsprosessen styrker elevenes forventninger gjennom programmet 

U-Say-programmet forklarer elevene hva som skjer i hjernen under læring. To læringsøkter à 20 minutter med tre ukers mellomrom ved starten av skoleåret skal gi et boost for elevenes forventninger til eget læringspotensial. Ved å bruke innsikt fra flere tiår med forskning, fra blant annet USA, gir den digitale læringen en lettfattelig forståelse av hjernens funksjoner og illustrerer viktigheten av å takle utfordrende læringsoppgaver. 

– Elevers manglende tro på egne muligheter til å lære kan føre til at de gir opp for lett når de møter utfordringer de egentlig er i stand til å løse. U-Say normaliserer anstrengelsen ved å lære, fremmer strategier for å be om hjelp og oppmuntrer elevene til å se læring som en krevende, men mulig oppgave, sier prosjektleder og professor ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger, Mari Rege. 

Gjennom U-Say oppmuntres elevene til å forstå at det er naturlig å møte på vanskeligheter, og at disse utfordringene ikke er tegn på manglende evner. (Foto: U-Say Project, Elisabeth Tønnessen)

Hjernens funksjonsområder aktiveres av utvikling gjennom læring som gir økt mestringsfølelse 

Elevene lærer at hjernen kan sammenlignes med en muskel – den blir sterkere og smartere når du trener den. Du trener opp hjernen ved å jobbe med oppgaver og fag på skolen som gjør at du må tenke hardt. Når du strever med å lære noe nytt, betyr det at du lærer – ikke at du er dum. De bruker metaforen om vektløfting for å formidle dette poenget til ungdommer, slik at de forstår viktigheten av å ta utfordringer og huske kunnskapen i praktiske situasjoner. 

– Gjennom ulike oppgaver får elevene muligheten til å bruke kunnskapen de lærer på en praktisk måte. Oppgaven kan dreie seg om å veilede en venn som sliter med motivasjonen, der eleven skal bruke kunnskapen sin om hjernen til å støtte vennen sin. Ved å knytte teori til praktiske situasjoner kan eleven forankre læringen i virkelige situasjoner, forklarer Mari Rege 

U-Say styrker elevenes læringspotensial ved at de velger tøffere fag og setter høyere målkrav 

Forskning viser at når elever har et sterkt lærende tankesett, er det mer sannsynlig at de påtar seg utfordrende oppgaver, utvikler en vedvarende interesse for læring, og til slutt presterer bedre akademisk. Resultater viser at elever som har brukt U-Say-programmet velger mer utfordrende fag, spesielt i matematikk. Dette er viktig fordi valgene du tar på skolen kan påvirke hva du gjør senere. Hvis de velger tøffere fag, spesielt i matematikk, kan det bety at de er mer selvsikre og motiverte til å takle vanskelige oppgaver.  

– U-Say er et bidrag til en bedre læringskultur, men det mest avgjørende bidraget kommer imidlertid fra skolens overordnede kultur og lærernes rolle som klasseledere. Deres innflytelse i klasserommet er avgjørende for å skape et støttende læringsmiljø, sier Mari Rege. 

U-Say er nå tilgjengelig for videregående skoler over hele landet. En enkel Feide-pålogging er alt som kreves for å ta i bruk læringsprogrammet. Selv om det for tiden er mest utbredt i Rogaland, oppfordres andre skoler til å dra nytte av U-Says potensial for å forbedre norske elevers læringsopplevelse og motivasjon. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 13. juni 2024, kl. 19.47 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.