Innovasjonsprosjekter i offentlig sektor

Et innovasjonsprosjekt i offentlig sektor skal bidra til at sektoren innoverer tjenester, infrastruktur og forvaltning, samt utløse FoU-innsats som vil føre til innovasjon i sektoren og bærekraftig verdiskaping hos sektorens brukere.

Med stadige endringer i verden følger behovet for innovasjon. Vi forventer at prosesser skal være brukervennlige og raske. Produkter og tjenester skal ivareta brukernes behov, samtidig som de i større grad må bidra til en mer bærekraftig fremtid for de kommende generasjonene. Det er også behov for utvikling i organisasjons- og styringsformer som legger bedre til rette for et robust og lønnsomt samfunn. 

Hva mener vi med innovasjon?

Innovasjoner forstår vi her som nye eller vesentlig forbedrede varer, tjenester, prosesser, organisasjons- og styringsformer eller konsepter som tas i bruk for å oppnå verdiskaping og samfunnsnytte.

Hvem kan søke om innovasjonsmidler?

Enheter i offentlig sektor, sammenslutninger av slike og organisasjoner som representerer offentlig sektor, kan søke. Eventuelle unntak fra dette vil være spesifisert i utlysningen. 

Se definisjon av offentlig sektor.

Hva kan det søkes om?

Forskningsrådet lyser ut innovasjonsprosjekter i offentlig sektor på en rekke ulike temaer og mange sektorer og tjenesteområder vil finne en inngang for sitt innovasjonsprosjekt. Vi vil støtte innovasjonsprosjekter som er knyttet til barnehage og grunnopplæringen, innenfor helse- og velferdstjenestene eller transportsektoren. Det vil også være åpent for prosjekter som går på tvers av sektorer og tjenesteområder. Digitalisering er et slikt tverrgående tema. Styring, demokrati og samordning er andre områder som kan være aktuelle.

Forskningsrådets rolle

Forskningsrådet har ansvaret for å mobilisere forskningsmiljøer, næringsliv og offentlige aktører til å engasjere seg i kunnskapsutvikling og omstilling i offentlig sektor. Vi skal sørge for at relevant forskning utvikles og blir gjort tilgengelig, slik at kunnskapen kommer samfunnet til gode.