Energi i Forskningsrådet

Vannkraft er ryggraden i norsk energiforsyning og olje og gass er en av Norges viktigste næringer. Samtidig foregår det en rask utvikling innenfor energiteknologier som solkraft, havvind og energiteknologier til maritim transport. Energisystemene står overfor gjennomgripende endringer i årene som kommer.

ble bevilget til dette temaet i 2018

1 900millioner kroner

Nasjonale strategier

Prosjektbanken viser statistikk og informasjon om forskningsprosjekter finansiert av Forskningsrådet innenfor dette temaet.

Sentrale programmer innenfor dette temaet

Forskningsrådets programmer kan bidra i mange av temaene våre. Disse programmene er valgt ut etter størrelse på bidraget til temaet.

ENERGIX skal bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet og fremme norsk konkurransedyktig næringsliv.

 • bærekraftig utnyttelse og bruk av fornybare energiressursene
 • reduksjon av norske og globale klimagassutslipp
 • styrket nasjonal forsyningssikkerhet
 • styrking av innovasjon i næringslivet og offentlig sektor
 • videreutvikling av norske forsknings- og utdanningsmiljøer

Støtter oppstrøms olje- og gassvirksomhet og har fem tematiske prioriteringer

 • reduksjon av klimagasser, energieffektivisering og miljø
 • leting og økt utvinning
 • boring, komplettering og intervensjon
 • produksjon, prosessering og transport
 • storulykker og arbeidsmiljø

En konsentrert og langsiktig satsing innenfor forskning 

 • fornybar energi
 • energieffektivisering
 • CO2-håndtering
 • samfunnsvitenskap

Forskningssentrene skal ved konsentrert, fokusert og langsiktig forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå løse utpekte utfordringer for utnyttelse av petroleumsressursene.

 • utvikling av lavutslippsteknologi for petroleumsvirksomheten
 • næringsrettet forskerutdanning
 • langsiktig kompetansebygging

Støtter oppstrøms olje- og gassvirksomhet og har fire tematiske prioriteringer

 • reduksjon av klimagasser, energieffektivisering og miljø
 • leting og økt utvinning
 • boring, komplettering og intervensjon
 • produksjon, prosessering og transport
 • tidlig fullskala CO₂-verdikjede i Europa
 • storskala lagring av CO₂ på norsk sokkel i Nordsjøen
 • fremtidige løsninger for CO₂-håndtering

Infrastruktur som understøtter forskning av høy kvalitet

 • elektronisk infrastruktur
 • vitenskapelige databaser
 • vitenskapelige samlinger
 • vitenskapelig utstyr
 • større forskningsfasiliteter, laboratorier

Styrker innovasjon gjennom satsing på langsiktig forskning i et nært samarbeid mellom FoU-aktive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer.

SFI utvikler kompetanse på høyt internasjonalt nivå på områder som er viktig for innovasjon og verdiskaping.

Finansierer forskning og innovasjon på nanoteknologi, mikroteknologi og avanserte materialer for anvendelser innen prioriterte samfunnsområder.

 • høy verdiskaping for bedriftene og samfunnet
 • bedrifter med vilje og motivasjon til å drive forskningsbasert innovasjon
 • bedrifter med internasjonalt perspektiv
 • bedrifter som tør å ta risiko