Havvind kan bli Norges neste industrieventyr

Klimatoppmøte: Verden trenger fornybar energi. Norge har de beste forutsetninger for å ta en internasjonalt ledende posisjon på havvind. Nylig har Forskningsrådet innvilget 25 millioner kroner til et prosjekt hvor norske og kinesiske forskere skal samarbeide.

I sin årlige rapport om energimarkedet, anslår det internasjonale energibyrået IEA at havvind kan bli den største kilden til elektrisitetsproduksjon i Europa i løpet av tjue år.

Petroleumsnæring med lyse utsikter

– Norge har en leverandørindustri som er verdensledende på offshoreteknologi og som har lang erfaring med arbeid på store havdyp. Det gir oss svært gode forutsetninger for å bli en stor aktør i det fremvoksende markedet for havvind. Men skal vi lykkes i den internasjonale konkurransen vil det kreve en offensiv satsing på teknologiutvikling gjennom forskning og innovasjon, sier Fridtjof Unander, områdedirektør for energi, hav og bærekraft i Norges forskningsråd.

Forskningsrådet har siden det første klimaforliket i 2008 investert over en halv milliard kroner i havvind. Disse midlene har utløst om lag 400 millioner kroner i finansiering fra næringslivet. Gjennom satsingen har Norge bygget et kompetansemiljø i verdensklasse. Norske aktører har også etablert en sterk posisjon i EU-forskning.

Nytt norsk-kinesisk forskningssamarbeid på havvindteknologi

Kina er internasjonalt ledende på vindkraft, og Norges forskningsråd har innvilget 25 millioner kroner til et prosjekt hvor norske og kinesiske forskere skal samarbeide.

– I prosjektet skal forskerne jobbe med å utvikle algoritmene som styrer store havvindparker. Om det lykkes, vil inntjeningen kunne øke med opp mot 2 %. Dette representerer betydelige forbedringer i fremtidens havvindsatsinger, sier Rune Volla, avdelingsdirektør for Energi i Norges forskningsråd. 

Den norske delen av prosjektet skal ledes av NORCE, og forskere fra NTNU, Sintef Energy og Universitetet i Bergen skal bidra i arbeidet. Equinor og Windsim AS er industrielle partnere.

Kan bli største energikilde i Europa innen 2040

Ifølge det internasjonale energibyrået IEA vil havvind kunne utgjøre 20 % av elektrisitetsproduksjonen i 2040 og bli den største elektrisitetskilden i Europa. IEA anslår at det frem mot 2040 vil bli investert 1000 milliarder dollar i havvindutbygginger.

– Vi ser allerede nå at denne utviklingen er i ferd med å åpne et stort globalt marked, og offshore vind er prioritert av FoU-strategien Energi 21. Forskningsrådets energisatsing rettes inn mot næringslivets behov for et systematisk utviklingsarbeid i samarbeid med forskningsmiljøene, sier Volla.

I en mulighetsstudie utført av Menon, er det beregnet et verdiskapingspotensial i havvind på 117 milliarder kroner og en potensiell sysselsettingseffekt på 128 400 årsverk i Norge over en periode på 30 år. Dette forutsetter at norske bedrifter, særlig innen maritime næringer, gjør en målrettet innsats for å komme inn på et globalt marked. En stor nasjonal satsing representerer store næringsmuligheter for leverandørindustrien til petroleumsnæringen.

Verdiskapingspotensialet knyttet til utviklingen av en norskbasert industri innen flytende havvind (Menon).

Bygger verdens største havvindpark

Hywind Tampen kan bli den største flytende havvindparken i verden når den starter opp i 2022. De elleve vindmøllene skal erstatte fossile energikilder i petroleumsproduksjonen i Nordsjøen og vil redusere Co2-utslipp fra olje- og gassproduksjonen med 200 000 tonn årlig. Dette tilsvarer utslipp fra 100 000 personbiler.

– Når forskere og næringslivet samarbeider, bygges kompetanse og kunnskap parallelt. Forskning har en viktig rolle i den videre utviklingen. Det er derfor viktig at bevilgningene til forskning øker i takt med investeringene, sier Unander.

5 milliarder kroner til forskning og utvikling

Forskningsrådet skal i desember tildele mer enn 5 milliarder kroner til forsknings- og utviklingsprosjekter. I den første tildelingen skal det investeres totalt 1,1 milliarder kroner til forskning og næringsutvikling som skal bidra til å løse store samfunnsutfordringer. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. januar 2022, 14.17 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.