40 millioner kroner til transportforskning

Fire nye prosjekter får til sammen 40 millioner for å forske på samkjøring, sikring av fergekaier og bedre systemer for å planlegge erstatninger for jernbane ved forstyrrelser på jernbanelinjer.

– Det er kritisk viktig at vi har et effektivt transportsystem for passasjerer og gods. De fire forskningsprosjektene som får støtte fra oss, vil kunne bidra til å gjøre transportsystemet mer tilgjengelig, mer effektivt og mer miljøvennlig, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. 

– Et godt transporttilbud er viktig for alle deler av samfunnet. Å bygge et best mulig transportsystem er svært ressurskrevende. God forskning på transportområdet er avgjørende for å gjøre tilbudet rimeligere, mer miljøvennlig og bedre tilpasset livene vi lever, sier administrerende direktør i Forskningsrådet, Mari Sundli Tveit.  

Forskningsrådet fikk inn i 29 søknader til fristen 13. mars. Prosjektene blir finansiert av Samferdselsdepartementet. Forskerne skal blant annet bidra til å redusere klimautslippene, bedre trafikksikkerheten, forbedre transportinfrastrukturen og utvikle ny teknologi som gir oss nye måter å reise på. 

Prosjektene 

Transportøkonomisk institutt (TØI) får støtte til to prosjekter. I det ene skal forskere undersøke hva som skal til for å øke samkjøring og hvilke verktøy som er nødvendig for at flere skal kjører sammen eller deler kjøretøy. Målet er å bidra til et mer effektivt, bærekraftig og inkluderende transportsystem i distriktene. 

I det andre prosjektet skal forskere ved TØI undersøke hvordan tydelig informasjon om kostnader knyttet til bilbruk og bilhold påvirker atferd og holdninger. Prosjektet skal fremme et bærekraftig, kostnadseffektivt og mindre bilavhengig transportsystem.  

SINTEF skal lede et prosjekt der forskerne vil bruke kunstig intelligens og utvikle matematiske modeller for bedre planlegging av jernbaneerstatningstjenester og kostnadseffektive investeringsbeslutninger for infrastruktur. Prosjektet skal fremme mer effektiv jernbanemobilitet. 

NTNU skal lede et prosjekt hvor forskerne skal undersøke hvilke farer som har størst potensial for å skade fergekaier og hvordan farene vil utvikle seg på lang sikt med klimaendringer. Fergekaier er kritisk transportinfrastruktur som er svært utsatt for uforutsette skader.  

Disse prosjektene får finansiering

Institusjon 

Prosjekttittel 

Innstilt beløp 

Fylke 

Kommune 

SINTEF AS 

Infrastructure Investments for Optimal Rail REPLACEment Bus Services 

9 900 000 

Trøndelag 

Trondheim 

Transportøkonomisk institutt (TØI) 

Combining Public transit and Ride Sharing in rural Transport 

 

10 000 000 

Oslo 

Oslo 

Transportøkonomisk institutt (TØI) 

SALIENT: Experimental evidence on the effect of information & saliency of costs of car ownership and use 

10 000 000 

Oslo 

Oslo 

NTNU Fakultet for ingeniørvitenskap   

Safe And Resilient TranspORt InfrastrUcture aSsets 

9 999 000 

Møre og Romsdal 

Ålesund 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 25. juli 2024, kl. 00.52 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.