Regjeringen inviterer til nytenkning for å inkludere barn og unge

Ungt utenforskap er en økende utfordring både i Norge og i andre europeiske land. Når barn og unge sliter med å fullføre skole og utdanning, gir det store ringvirkninger for individ og samfunn. Nå mobiliserer regjeringen bredt til å utforme et målrettet samfunnsoppdrag som skal føre til positive endringer til det beste for barn og unge.

Ansvaret for å inkludere flere barn og unge i utdanning, arbeids- og samfunnsliv er fordelt over en rekke politikkområder, forvaltningsnivåer og samfunnsaktører. Derfor er det avgjørende med et tett samarbeid mellom forskning, høyere utdanning, tjenester, arbeidsgivere, frivillig- og privat sektor for at de skal få en god oppvekst og et godt liv som voksne. 

En samordnet innsats

Målrettede samfunnsoppdrag som arbeidsform er ikke helt ukjent i Norge, men er aktualisert gjennom et europeisk samarbeid der Norge også deltar. På mange måter kan det sammenlignes med en dugnad, der alle gode krefter bidrar fra sitt ståsted. Satsingen på inkludering av barn og unge er et nasjonalt oppdrag.  

– Vi har allerede en god del kunnskap om problemstillingen, men det er behov for å se på hvordan man kan benytte kunnskapen man har bedre i praksis. Det er også behov for å integrere og samordne den offentlige innsatsen på området for å motvirke ungt utenforskap. Ikke minst er det behov for å tenke nytt om samspillet mellom forskningsmiljøer, næringsliv, frivilligheten og barn og unge selv, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe, som har store forventninger til det arbeidet som nå gjøres for å utforme samfunnsoppdraget. 

Skolen som et fellesskap

Skolen spiller en helt sentral rolle, og kunnskapsminister Tonje Brenna er også aktivt involvert i samfunnsoppdraget: - Barnehager og skolene våre er noen av våre viktigste fellesskap, som er med å skape trygge og robuste barn. Her får unge både være og lære sammen, samtidig som de møter trygge voksenpersoner som ser dem.  

– Vår jobb er å sørge for at alle barn og unge blir inkludert i disse fellesskapene, der de får kjenne på mestring, trivsel og læring i hverdagen. Da rustes de også bedre for det samfunnet de skal ut i. Det krever at vi jobber fram løsninger på tvers av sektorer og tjenester. Alle gode krefter må med når vi skal løse et så viktig samfunnsoppdrag, sier kunnskapsminister Tonje Brenna. 

Forskningsrådet leder ny operativ gruppe

Samfunnsoppdraget om barn og unge er en del av en bredere velferdspolitisk satsing for å redusere ulikhetene i samfunnet. Det er satt ned en operativ gruppe bestående av fire direktorater, Kulturtanken, DOGA og KS, som i februar 2024 skal foreslå hvordan samfunnsoppdraget skal gjennomføres. Forskningsrådet har fått i oppdrag å lede operativ gruppe og sekretariatet. Den operative gruppen skal gi råd til departementene om hvordan samfunnsoppdraget bør utvikles videre. Bred involvering av alle relevante aktører er viktig.  

– Vi har et bredt kunnskapsgrunnlag fra utredninger, forskning og stortingsmeldinger som peker på utfordringene og foreslår løsninger, men dagens system for å inkludere barn og unge fungerer ikke godt nok. Fra Forskningsrådets side vil vi bidra til at relevant forskning og innovasjon blir brukt og initiert slik at de komplekse utfordringene kan få bedre løsninger, sier Forskningsrådets administrerende direktør, Mari Sundli Tveit.  

Arbeidet med samfunnsoppdraget er nært knyttet til arbeidet med en stortingsmelding om sosial utjevning og mobilitet. Stortingsmeldingen skal peke ut politisk retning for regjeringens arbeid for barn, ungdom og deres foreldre og blant annet følge opp ekspertgruppene for barn i fattige familier og ekspertgruppe om betydningen av barnehage, skole og SFO for sosial utjevning og sosial mobilitet. Meldingen vil også omtale status og veien videre for samfunnsoppdraget.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 22. mai 2024, kl. 22:54 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.