Innovasjon i offentlig sektor styrkes gjennom 21 nye doktorgradsprosjekter

21 ansatte i offentlig sektor får nå til sammen 41 millioner kroner og kan starte på doktorgradsprosjekter. De skal blant annet forske på fysisk helse til innsatte i fengsel og på hvordan man kan øke bruken av velferdsteknologi i kommuner.

Gjennom å finansiere doktorgradsprosjekter ønsker Forskningsrådet å øke forskningsinnsatsen i offentlige virksomheter, styrke forskningskompetansen i offentlig sektor og fremme samarbeidet mellom akademia og offentlige aktører. Foto: Anne Valeur

– Offentlige tjenester blir bedre og mer effektive når de er kunnskapsbaserte. Jeg er derfor glad for at det nå kan settes i gang doktorgradsprosjekter i ulike offentlige virksomheter, som kommuner, tilsyn og direktorater, som vil gi enda bedre tjenester til befolkningen, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe. Han tror også denne type prosjekter vil bidra til å styrke samarbeidet mellom offentlige aktører og akademia.

Stor tematisk variasjon

Det er stor tematisk variasjon i prosjektene som nå får tildeling. Ved Senter for seniorpolitikk skal det nå settes i gang et prosjekt som skal se på hva som skal til for at flere 60-åringer kan, og vil, fortsette å jobbe til de når den øvre aldersgrensen.

Kriminalomsorgsdirektoratet skal sette i gang et prosjekt der de skal undersøke fysisk helse og aktivitet til innsatte i norske fengsler. Prosjektet skal undersøke om regelmessig trening kan påvirke de innsattes psykisk helse, søvn, rus og bruk av vanedannende medikamenter.

I Tromsø kommune skal man undersøke hvordan innbyggerne bruker velferdsteknologi. Kommunen opplever et økende antall brukere med helsebehov, og det er derfor en forventning til økt utdeling av velferdsteknologi i helsetjenesten. Et viktig spørsmål kommunen stiller er hvorfor det ikke brukes mer velferdsteknologi og hvordan kan de øke bruken.

Lånekassen får støtte til et doktorgradsprosjekt der man skal undersøke hvordan jobb ved siden av studiene påvirker utdanningen og arbeidsmarkedet og om det er sosioøkonomiske forskjeller knyttet til studentarbeid.

Mål om økt forskningsinnsats i offentlig sektor

– Vi trenger økt forsknings- og innovasjonsaktivitet i offentlig sektor og et tettere samarbeid mellom forskningsinstitusjonene og offentlige aktører. Vi mottok svært mange gode søknader. Interessen vitner om et sterkt engasjement og et høyt nivå på forskningen innen offentlig sektor i Norge, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit. 

Gjennom å finansiere doktorgradsprosjekter ønsker Forskningsrådet å øke forskningsinnsatsen i offentlige virksomheter, styrke forskningskompetansen i offentlig sektor og fremme samarbeidet mellom akademia og offentlige aktører.

Forskningsrådets virkemidler rettet mot offentlig sektor er nylig evaluert. Les mer om denne evalueringen.  

DISSE FÅR TILDELING

Prosjekttittel

Søker

Sirkulær økonomi i kommunal byggsektor – bruk av løse byggeelementer fra riving til rehabilitering

Bærum kommune eiendom

Are children with communication difficulties given equal opportunities to develop their communication skills?

Trondheim kommune

På randen av modernismen. En analyse av Gustav Vigelands tidlige arbeider.

Oslo kommune kulturetaten

Sosial bærekraft og samskaping av læringsaktiviteter mellom skole og museum.

Thor Heyerdahl videregående skole

Hvordan ser den fysiske helsen og aktivitet hos innsatte i Fengsel?

Kriminalomsorgsdirektoratet

Når kontrakten går ut.. Et prosjekt om overgangen fra kommunal til privat bolig.

Oslo kommune velferdsetaten

Svinesjekk: Ny kunnskap for bedret tilsyn med norske svinebesetninger

Mattilsynet

Ungdata i kommunal bruk. Hva fremmer og hemmer bruk av Ungdata i kommunal tiltaksutforming?

Blå Kors Borgestadklinikken SA

Recovery gjennom medborgerskap og utvikling av bærekraftige kommunale tjenester innen psykisk helse og rus.

Sandnes kommune

Hva er samhandling?
En analyse av samhandling etter innføring av Bedre tverrfaglig innsats på barn- og familiefeltet i Bydel Nordre Aker

Oslo kommune bydel 8 Nordre Aker

Prosjekt fem gode vaner - et helsefremmende tiltak for 5.-10. klassetrinn i Moss kommune

Moss kommune

Funksjonshemmede som mistenkte i straffesaker: Fokus på menneskerettigheter.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Metodikk for vurdering av ballastpukk i eksisterende spor.

Bane NOR SF

Emosjonell kompetanse i skolen: Hvordan implementere kompetanseheving og fremme samarbeid på best mulig måte i laget rundt eleven?

Oslo kommune bydel 5 Frogner

Use of welfare technology in Tromsø municipallity.

Tromsø kommune

En studie av arkitekt Helge Thiis’ bidrag til utformingen av Nidaros domkirke

Nidaros domkirkes restaureringsarbeider

Oral helse ved kirurgisk og medikamentell fedmebehandling:
Oral sykdom, egenopplevd oral helse og estimerte behandlingskostnader

Trøndelag fylkeskommune

Samspillsobservasjon og samspillsveiledning i helsestasjonstjenesten

Lindesnes kommune

Kommuneoverlegerollen før, under og etter pandemien – en kvalitativ studie

Lillestrøm kommune helse og mestring

Yrkesaktivitet i eldre år.
Kva skal til for at fleire 60-åringar kan, og vil, halda fram å arbeida til dei når den øvre aldersgrensa?

Senter for seniorpolitikk

Arbeid ved siden av studiene: Påvirkning på utdanning- og senere arbeidsmarkedsutfall

Statens lånekasse for utdanning

 

Pressekontakt

Vivill Vinsrygg

    Kommunikasjonsleder for næringsutvikling og nyskaping

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. juli 2024, kl. 19.04 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.