Forskningsrådets virkemidler rettet mot offentlig sektor er evaluert

Konklusjonen viser at de bidrar til økt innovasjonskraft, samspill med forskningsinstitusjoner og kompetanseheving i virksomhetene. Evalueringen peker også på at det er behov for bedre forankring hos den offentlige aktøren og mer effektiv spredning av resultater for at forskningen skal gi større effekter.

Barn på trappebenk på lekeplass.
Forskningsrådets virkemidler rettet mot offentlig sektor bidrar til økt innovasjonskraft, samspill med forskningsinstitusjoner og kompetanseheving i virksomhetene. (Foto: Anne Valeur)

Offentlig sektor møter store utfordringer knyttet til blant annet demografi og klimaendringer, og skal løse dem gjennom kunnskap, digitalisering og forenklinger. Forskningsrådet har de siste 10 årene hatt virkemidler og investert i prosjekter som setter offentlig sektor i førersetet for å løse behovene gjennom forskningsdrevne innovasjoner.  

Menon Economics har på oppdrag fra Forskningsrådet evaluert virkemidlene Innovasjonsprosjekter offentlig sektor og Off.phd. De har sett på om virkemidlene svarer på behovene hos de offentlige aktørene, og hvordan de samspiller med andre virkemidler i økosystemet for omstilling i samfunnet.  

Hovedkonklusjonen er at virkemidlene virker etter hensikten. De treffer bredt på tvers av sektorområder, er godt forankret i virksomhetene og forvaltes effektivt. Samarbeid i prosjektene bidrar med kunnskap på tvers av sektorer og kompetanseheving internt i virksomhetene. Søkerne opplever at det var lett å finne informasjon om begge ordningene, og at disse når ut til bredden av offentlig aktører de retter seg inn mot.  

– Jeg er glad for at vi har god erfaring og innsikt i hvordan virkemidlene rettet mot offentlig sektor fungerer. Rapporten peker også på rom for forbedringer, og dette vil være viktig fremover når vi skal videreutvikle våre tilbud slik at de treffer både utfordringer og muligheter i offentlig sektor, sier områdedirektør for Innovasjon i næringsliv og offentlig sektor Anne Kjersti Fahlvik.  

Menon-rapporten baserer seg på intervjuer, dokumentstudier og spørreundersøkelser av både innvilgede og avslåtte prosjekter.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. februar 2024, 22:12 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 6. mars betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 kvardagene frå torsdag 29. februar til tysdag 5. mars kl. 08.00–15.45 og onsdag 6. mars kl. 08.00–13.00.