Nå kan du foreslå medlemmer til Forskningsrådets porteføljestyrer

Fram til 15. oktober kan du fremme forslag til medlemmer til de nye porteføljestyrene i Forskningsrådet. De nye styrene skal tiltre 1. januar 2024.

– Vi starter nå på den viktige jobben med å sette sammen de nye porteføljestyrene. Styrene vil ha en viktig strategisk rolle i å følge opp overordnede mål for forsknings- og innovasjonspolitikken. Det er svært viktig at medlemmene i de nye styrene har best mulig kompetanse, faglighet og strategisk innsikt for å ivareta det enkelte styrets ansvar, samtidig som de ivaretar tverrgående perspektiver, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.

Frem til 15. oktober kan du fremme forslag til medlemmer til ti av de nye porteføljestyrene i Forskningsrådet. Det vil ikke oppnevnes nytt styre for samisk forskning nå, da det nåværende styret ble oppnevnt i 2022 og har en funksjonstid ut 2025.  

Utfordringene som forskning og innovasjon skal svare på er komplekse og sektorovergripende. Porteføljestyrene har et stort ansvar i å bidra til å utvikle forskning og innovasjon på sitt ansvarsområde. De skal fremme høy kvalitet i forskning, styrket konkurransekraft og innovasjonsevne, og miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft, samt følge opp prioriteringer i forsknings- og innovasjonspolitikken. 

Styrenes rolle 

Porteføljestyret er underlagt Forskningsrådets styre og har beslutnings- og tildelingsfullmakt innenfor sine ansvarsområder.  

Porteføljestyrene vi oppnevner nå vil få et bredere mandat enn dagens styrer. I tillegg til å beslutte hvilke prosjekter som skal finansieres, vil styrene få en mer strategisk rolle og en større rolle i helheten av Forskningsrådets virksomhet. Videre skal de være rådgivende overfor Styret, andre porteføljestyrer og administrasjonen og dermed også indirekte overfor myndighetene.

Styrene skal gi råd om faglig, tematisk og strukturell utvikling og fremtidige investeringsbehov basert på analyser. 

Sammensetning av styrene 

Porteføljestyrets medlemmer er personlig oppnevnt og skal ikke representere institusjoner, organisasjoner eller bedrifter. 

– Med de utfordringer og oppgaver vi står overfor trenger vi styremedlemmer med overblikk over forskningsfeltet, bruk av forskning og innovasjon, evne til å se nye muligheter og til å utvikle feltet gjennom langsiktige prioriteringer, sier Sundli Tveit. 

Forskningsrådet ser etter styremedlemmer fra alle sektorer, gjerne med erfaring fra styre-, leder- og utvalgsarbeid og ønsker også internasjonale medlemmer, forutsatt at de behersker et skandinavisk språk.  

– Vi vil vektlegge at styrene samlet sett får solid faglig og strategisk kompetanse, fortrinnsvis på internasjonalt høyt nivå, og bred oversikt over nasjonale og internasjonale utviklingstrekk innenfor styrets ansvarsområde. Like viktig er god kunnskap om forsknings- og innovasjonssystemet - hvordan UH-sektor, instituttsektor, helseforetak, offentlig sektor, næringsliv og sivilsamfunn samlet bidrar til forskning og innovasjon. Evne til nytenkning om forskning og innovasjon, og om hvordan ta forskning i bruk er ønskelig, sier Sundli Tveit.  

Det er viktig med beslutningsdyktige styrer, og vi er avhengig av at minst halvparten av medlemmene er habile i sakene som behandles. Dette vil vi også ta hensyn til i styresammensetningen. 

Alle opplysningene behandles i henhold til offentleglova, personopplysningsloven og øvrig regelverk for personvern. 

Kriterier for porteføljestyremedlemmene

Porteføljestyrene oppnevnes som et styrekollegium der medlemmene representerer seg selv og ikke institusjoner, organisasjoner, bedrifter eller lignende.

Felles kriterier

Samlet bør medlemmene i det enkelte porteføljestyre tilfredsstille flere kriterier: 

Faglig kompetanse

  • solid faglig og strategisk kompetanse, fortrinnsvis på internasjonalt høyt nivå, og bred oversikt over nasjonale og internasjonale utviklingstrekk innenfor porteføljestyrets ansvarsområde,
  • god kunnskap om utfordringer og potensiale i tverrfaglig og tverrsektoriell tilnærming til samfunnets kunnskaps- og kompetansebehov, inkludert humanistiske og samfunnsvitenskapelige perspektiver og muligheten i digitalisering for forskning og innovasjon,
  • god kunnskap om hvordan forskning kan tilgjengeliggjøres og tas i bruk.

Systemkompetanse

  • god kunnskap om hvordan UH-sektor, instituttsektor, helseforetak, offentlig sektor, næringsliv og sivilsamfunn samlet bidrar til forskning og innovasjon,
  • god innsikt i de store samfunnsutfordringene nasjonalt og internasjonalt, i omstillingsbehovene og i rollen forskning og innovasjon spiller i møte med disse,
  • strategisk helhetstenkning om nasjonal og internasjonal forskningsfinansiering.

Porteføljestyrene vil ha medlemmer fra ulike sektorer som UH- og instituttsektoren, offentlig sektor, helseforetak, næringsliv og organisasjonslivet. Det er også aktuelt med et eller flere internasjonale medlemmer, men de må beherske et skandinavisk språk. Vi vil også etterstrebe et samlet styresystem med geografisk spredning, mangfold, kjønnsbalanse og hvor samiske perspektiver er representert. 

Habilitet

Vi er avhengig av at minst halvparten av medlemmene er habile i sakene som porteføljestyret skal behandle. Dette vil vi også ta hensyn til i styresammensetningen. 

Ansvarsområde og kompetanseprofil for de enkelte porteføljestyrene

Gå rett til beskrivelse av de ulike porteføljestyrene:

Forskningssystemet Helse Mat og bioressurser
Banebrytende forskning Innovasjon Muliggjørende teknologier
Demokrati og global utvikling Klima og miljø Velferd og utdanning

Energi og transport

   

Det oppnevnes ikke nytt porteføljestyre for samisk forskning nå, siden det nåværende porteføljestyret ble oppnevnt i 2022 og har funksjonstid ut 2025.

Porteføljestyret for forskningssystemet

Beskrivelse av porteføljestyrets ansvarsområde

Styret har ansvaret for forskningsinfrastruktur, internasjonalt samarbeid, tverrgående policyområder som åpen forskning (inkl. deling og gjenbruk av forskningsdata), kjønnsbalanse og mangfold, forskerrekruttering og tidlig karriere samt forskningsintegritet og etikk.

Styret for forskningssystemet skal også være rådgivende overfor Styret og administrasjon i policyutvikling og overordnede strategiske vurderinger som har et systemperspektiv, herunder Forskningsrådets strategiske rolle for utviklingen av UH- og instituttsektor og utviklingen av et velfungerende forskningssystem nasjonalt og internasjonalt. 

Ønsker om kompetanseprofil utover de generelle kriteriene

Styrets medlemmer bør ha god kompetanse på helheten i forskningssystemet og forstå det overordnede utfordringsbildet.

Styret skal være representert med ett medlem i hvert av de øvrige porteføljestyrene.

Porteføljestyret for banebrytende forskning

Beskrivelse av porteføljestyrets ansvarsområde

Styret har ansvaret for å fremme langsiktig, grunnleggende forskning av høyeste vitenskapelige kvalitet, uavhengig av fag og tema. Denne forskningen er i seg selv en viktig del av samfunnets utvikling og gir en bred kunnskapsberedskap og et viktig utgangspunkt for å møte samfunnsutfordringer på kort og lang sikt.

Målet er å flytte forskningsfronten og bygge norske fagmiljøer på et høyt internasjonalt nivå. Styret har et overordnet ansvar for fagutvikling både ut fra fagenes egenart og for å møte samfunnets behov. 

Ønsker om kompetanseprofil utover de generelle kriteriene

Styrets medlemmer bør ha utmerket seg innenfor grunnleggende forskning og ha sterk interesse for fagutvikling, banebrytende forskning og sammenhengen mellom grunnleggende og anvendt forskning. Medlemmer fra næringsliv og offentlig sektor med bakgrunn fra forskning er også aktuelle. 

Porteføljestyret for innovasjon

Beskrivelse av porteføljestyrets ansvarsområde

Styret har systemansvar og ansvar for å fremme bærekraftig innovasjon i næringsliv, offentlig sektor og i forskningen, uavhengig av fag, tema og anvendelse, og legge omstilling til et lavutslippssamfunn til grunn for sitt arbeid. Dette inkluderer innsats for grønne verdikjeder i samarbeid med andre styrer og i virkemiddelapparatet.  

Målet er å bidra til verdiskaping og omstilling av næringsliv og offentlig sektor i hele landet, til regional utvikling og til nyskaping fra forskningsinstitusjoner. Styret for innovasjon skal også være rådgivende overfor Styret og administrasjonen i policyutvikling knyttet til Forskningsrådets rolle overfor innovasjonssystemet. 

Ønsker om kompetanseprofil utover de generelle kriteriene

Styrets medlemmer bør ha kompetanse og erfaring på helheten i hele forsknings- og innovasjonssystemet. Styret bør være bredt sammensatt med medlemmer fra forskning, næringsliv, offentlig sektor, organisasjoner og kommersialiserings- og kapitalaktører.  

Porteføljestyret for demokrati og global utvikling

Beskrivelse av porteføljestyrets ansvarsområde

Styret har ansvar for innsats overfor store samfunnsutfordringer nasjonalt og internasjonalt. Porteføljen skal skape kunnskap om hvordan Norge kan opprettholde og videreutvikle et velfungerende, demokratisk og trygt samfunn, med evne til å møte kriser.

Ansvaret omfatter også forskning og utvikling om internasjonale relasjoner og sikkerhetsutfordringer, global helse og migrasjon og utviklingsforskning. 

Ønsker om kompetanseprofil utover de generelle kriteriene

Styrets medlemmer bør dekke en stor bredde av fagdisipliner, teknologier og tverrfaglige forskningsfelt, utover de sentrale samfunnsvitenskapelige disiplinene. Kompetanse fra humanistiske fagområder, helsefag og om geopolitikk og det globale sør er aktuelt. Styret bør ha medlemmer fra offentlig sektor. 

Porteføljestyret for energi og transport

Beskrivelse av porteføljestyrets ansvarsområde

Styret har ansvaret for innsats for miljøvennlig energi, lavutslipp, petroleum, maritim virksomhet og transport. Innsatsen retter seg i stor grad mot samfunnets og næringslivets behov for omstilling til et nullutslippssamfunn, grønn konkurransekraft og bærekraftig utnyttelse av landets ressurser.

Ønsker om kompetanseprofil utover de generelle kriteriene

Styrets medlemmer bør ha kompetanse som dekker hele bredden av fag-, teknologi- og forvaltningsområder, næringsutvikling, verdiskaping og økonomisk utvikling. 

Porteføljestyret for helse

Beskrivelse av porteføljestyrets ansvarsområde

Styret har ansvar for hele bredden fra helsefremmende tiltak og forebygging, via diagnostikk, behandling og rehabilitering, til organisering og effektivisering av helse- og omsorgstjenestene. God folkehelse, trygge helsetjenester av høy kvalitet og en konkurransedyktig helsenæring er mål for Forskningsrådets innsats. Styret skal videreutvikle porteføljen for å bidra til et bærekraftig helse-, omsorgs- og velferdstilbud til alle. 

Ønsker om kompetanseprofil utover de generelle kriteriene

Styret bør ha medlemmer fra alle typer forskningsorganisasjoner, offentlig sektor, helsenæringer og pasientorganisasjoner.  

Porteføljestyret for klima og miljø

Beskrivelse av porteføljestyrets ansvarsområde

Styret har ansvar for grunnleggende og sektorovergripende innsats overfor klima, miljø, natur og sirkulær økonomi og overordnet ansvar for forskning for polare områder. Dette omfatter økosystemeffekter av menneskenes påvirkning, effekter av klima- og naturendringer, reduksjon av klimagasser, arealbruk og naturinngrep og samfunnets tilpasning og omstilling knyttet til klimaendringene. 

Ønsker om kompetanseprofil utover de generelle kriteriene

Styret medlemmer bør ha tverrfaglig og sektorovergripende kompetanse. Styret bør ha kjennskap til polare områder, inkludert Svalbard. 

Porteføljestyret for mat og bioressurser

Beskrivelse av porteføljestyrets ansvarsområde

Styrets portefølje omfatter mat og bioressurser fra både hav og land. Styret har ansvaret for innsats for bærekraftig verdiskaping og forvaltning i norsk landbruk, skogbruk, fiskeri, havbruk og matindustri, langs hele verdikjeden.

Det er viktig at porteføljen bygger kunnskap som blir brukt av også næringsliv og offentlig sektor. Samfunnsoppdraget om bærekraftig fôr er forankret i dette styret.  

Ønsker om kompetanseprofil utover de generelle kriteriene

Styrets medlemmer bør ha kompetanse som dekker hele bredden av fag-, teknologi- og forvaltningsområder, næringsutvikling, verdiskaping og økonomi.  

Porteføljestyret for muliggjørende teknologier

Beskrivelse av porteføljestyrets ansvarsområde

Styret har ansvaret for IKT, nano- og bioteknologi, som har et bredt spekter av anvendelsesområder og potensial til å bidra til store endringer for individ, samfunn og næringer.

Teknologiområdene skal på en samfunnsansvarlig måte videreutvikles og tas i bruk gjennom konvergens mellom teknologiene, med ulike fagdisipliner og med privat og offentlig sektor. Viktige områder er kunstig intelligens og digital sikkerhet.

Styret skal se innsatsen, utvikling og bruk av teknologiene i lys av den internasjonale trender og norske fortrinn. 

Ønsker om kompetanseprofil utover de generelle kriteriene

Styrets medlemmer bør ha god innsikt i forsknings-, innovasjons- og teknologilandskapet og forstå potensialet i teknologiene og deres betydning for samfunnsutviklingen.

Vi ønsker også sektorkompetanse ut over IKT-sektoren, eksempelvis materialteknologi og helse-, maritim-, blågrønn- og energisektoren. 

Porteføljestyret for velferd og utdanning

Beskrivelse av porteføljestyrets ansvarsområde

Styret har ansvaret for innsats overfor velferdssamfunnets sosiale og økonomiske bærekraft og skal bidra til et mangfoldig samfunn med høy tillit og begrenset utenforskap, et omstillingsdyktig og inkluderende arbeidsliv og en kompetent befolkning som deltar aktivt i utdanning, arbeid og samfunnsliv.

Ansvaret omfatter også makroøkonomiske utfordringer, migrasjon, medier, kultur og sivilsamfunn. Samfunnsoppdraget om inkludering av flere barn og unge i utdanning, arbeid og samfunnsliv er forankret i dette styret. 

Ønsker om kompetanseprofil utover de generelle kriteriene

Styrets medlemmer bør i tillegg til relevant forskningskompetanse, ha erfaring fra tverrsektoriell forskning og samarbeid. Det er behov for bred faglig kompetanse fra ulike forskningsfelt, men særlig relevant er fagkompetanse innen samfunnsfag og humaniora. Porteføljestyret bør ha medlemmer fra offentlig sektor.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 08.30 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.