280 millioner kroner til havforskning

24 prosjekter kan nå settes i gang og skal gi kunnskap som samfunnet og næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer innen havbruk, fiskeri og maritime næringer.

Bilde som viser en makrellstim

– Havnæringene har en nøkkelrolle for norsk økonomi, verdiskaping og vår felles velferd. For at norske marine og maritime næringer skal fortsette å være i verdenstoppen, må vi også i front innenfor forskning og utvikling innenfor disse områdene. Det vil disse midlene bidra til, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Ny kunnskap om hval

For eksempel r NORD Universitetet Bodø med samarbeidspartnere 10 millioner kroner for å utvikle nye metoder som skal brukes på innsamlede blåseprøver av frittsvømmende hvaler. Det har historisk vært vanskelig å ta målinger av store hvaler og det er fortsatt mye kunnskap vi mangler om disse dyrene. Det er et behov mer effektive metoder for å studere dyrenes fysiologi og helse for på beste måte kunne forvalte populasjonene på en bærekraftig måte. Mange tester som er brukt på hvaler tidligere vært svært inngripende og har kunnet føre til sår i hvalens hud. Prosjektet vil hjelpe oss til å forstå helsen til store hvalpopulasjoner.

Villaks og lakselus 

Havforskningsinstituttet sammen med samarbeidspartnere får 45 millioner kroner til et stort prosjekt der målet er å få frem et bedre kunnskapsgrunnlag om sammenhengen mellom lakselus og villaksens overlevelse i havet. Lakselus fra oppdrettsanlegg smitter små villaks (laksesmolt) på vei mot havet og kan utgjøre en risiko for villaksbestandene. Oppdrettsnæringen forholder seg derfor til "trafikklyssystemet" som regulerer mulighet for vekst basert på risiko for at en villaks dør på grunn av lakselus fra oppdrettslaksen. Dagens kunnskap om denne sammenhengen er hovedsakelig basert på laboratoriestudier. Forskningsprosjektet tar sikte på å gjøre store framskritt i kunnskapen om hvordan lakselus fra oppdrettslaks påvirker villaksens overlevelse i havet med utgangspunkt i omfattende feltforsøk, forsøk i laboratorier og bruk av modeller. Prosjektet er styrket med midler fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering.

Energibevisste og sikre maritime operasjoner 

OpenZero-prosjektet ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo får 12 millioner kroner til et prosjekt der målet er å utvikle bedre design av digitale verktøy og brukergrensesnitt som kan ta vare på samspillet mellom sikkerhet og utslippsreduksjoner i skipsfartsnæringen. Grønn skipsfart utvikler seg raskt med introduksjon av nye drivstoff og alternative fornybare fremdriftssystemer. Dette vil øke arbeidsbelastningen for skipsoffiserene som opererer en kompleks og sikkerhetskritisk arbeidsstasjon. Forskerne skal utvikle et designsystem for energibevisste og sikre maritime operasjoner, og forbedre kunnskapen om menneske-datamaskin interaksjon. Prosjektet kan bidra til raskere grønn omstilling og styrking av verdiskaping og eksport.

– Jeg er glad for at vi finansierer viktige prosjekter og særlig glad er jeg for at flere av disse er ledet av unge forskertalenter. Det er avgjørende at unge forskertalenter ønsker å satse på havforskning og utvikler ny kunnskap for den videre forvaltningen og utviklingen av de blå næringene, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.

 

Disse prosjektene får finansiering 

Organisasjon 

Prosjekttittel 

Innstilt
beløp 
(i 1000 kroner) 

Kommune 

SINTEF OCEAN AS 

Air-lubrication for oceangoing vessels 

12 000 

Trondheim 

NTNU 

Infrastructure for low emission and renewable energy solutions in coastal shipping 

12 000 

Ålesund 

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 

OpenZero – Digital user interface design for energy-conscious and safe maritime operations 

12 000 

Oslo 

SINTEF OCEAN AS 

System optimisation and stress testing in co-simulations 

12 000 

Trondheim 

SINTEF OCEAN AS 

WIND - Enabling Zero-Emission shipping with wind-assisted propulsion 

11 510 

Trondheim 

NTNU 

Seamless human-machine teaming for safe and scalable operation of autonomous passenger ferries 

12 000 

Trondheim 

NTNU 

Safe and Resilient Control Systems for Autonomous Ships 

12 000 

Trondheim 

Institutt for arktisk og marin biologi 

HubSmolt: a novel genetic locus defining seawater consequences of freshwater rearing conditions in Atlantic salmon 

12 000 

Tromsø 

Western Norway University of Applied Sciences 

REBALANCE: Towards economic, environmental, and social sustainability in the Norwegian salmon farming industry 

8 000 

Bergen 

SINTEF OCEAN AS - Aquaculture 

Non-Invasive Biological Warning Systems: monitoring of farmed fish and environment to improve welfare in aquaculture systems 

12 000 

Trondheim 

NMBU 

Sustainable aquaculture industry waste valorization through recycling 

8 000* 

Viken 

Havforskningsinstituttet 

The Hidden Toll of Lice 

45 000 

Bergen 

Havforskningsinstituttet 

Does feed-borne exposure to emerging mycotoxins during the freshwater phase affect salmon growth and performance later in life? - MYTOXA 

11 991 

Bergen 

SINTEF OCEAN AS 

Computer Vision and Artificial Intelligence based Salmon Identification and automated long-term welfare assessment in aquaculture net-pens 

12 000 

Trondheim 

HAVFORSKNINGSINSTITUTTET 

Characterizing the migratory strategies of Atlantic lumpfish to improve stock assessment of this commercially important species 

9 994 

Bergen 

UNIVERSITETET I STAVANGER ARKEOLOGISK MUSEUM 

Marine resource gathering and infrastructure in the Norse North Atlantic 

10 000 

Stavanger 

HAVFORSKNINGSINSTITUTTET 

Welfare conscious capture and slaughter of Atlantic bluefin tuna (Thunnus thynnus L.) in the Norwegian rod and line fishery. 

10 000 

Bergen 

NORD UNIVERSITET BODØ 

Novel perspectives on non-invasive cetacean research using microRNA biomarkers in the exhaled breath (blow) 

9 993 

Bodø 

HAVFORSKNINGSINSTITUTTET 

Kinship-based assessment of Norwegian coastal cod to determine sustainable harvest levels and protect genetic diversity in fisheries 

7 989* 

Bergen 

HAVFORSKNINGSINSTITUTTET 

Assessing spatiotemporal dynamics in HERring POPulation Structure under climate change 

8 000* 

Bergen 

HAVFORSKNINGSINSTITUTTET 

Biodiversity in Northern European Seagrass meadows – drivers, responses, and resilience 

8 000* 

Bergen 

HAVFORSKNINGSINSTITUTTET 

Anthropogenic impacts of climate change and fisheries on reproductive and offspring performance of high-latitude marine fishes 

8 000* 

Bergen 

STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 

Long-term effects of environmental changes on ArctiC seabirds: effeCts of seasonal distribUtion and contaMination on popULATION dynamics 

7 880* 

Trondheim 

AKVAPLAN-NIVA AS 

Migratory Crossroads: predicting the dynamics of a great vertical migration in a changing habitat 

8 000* 

Tromsø 

*ledet av ungt forskertalent 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. april 2024, kl. 02:29 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.