100 millioner kroner til 30 forskningsinstitusjoner

Forskningsrådets har en ny ordning for å sikre mer nyskaping og kommersialisering fra forskning og har nå gjennomført første runde med tildelinger til forskningsinstitusjonene.

Forskningsinstitusjonene har fått et større ansvar for å jobbe med tidligfasekommersialisering fra forskning. Fram til 2023 var det en TTO-rettet ordning til dette. Nå er det innført en søkbar ordning rettet mot forskningsinstitusjonene. Forskningsrådet har ansvar for ordningen, og tildelte i mars 100 millioner kroner til 30 institusjoner for årene 2023 og 2024.

– Vi opplever god oppslutning om omleggingen, noen som lover godt for det videre arbeidet med tidligfasekommersialisering. Vi har hatt, og skal fortsette å ha, tett dialog med institusjonene slik at innretting av ordningen kan videreutvikles, sier Anne Kjersti Fahlvik, områdedirektør for Innovasjon i næringsliv og offentlig sektor i Forskningsrådet.

Universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter var ansvarlig for 12 søknader hver og helseforetakene for fire. Samtlige av de 30 søkerne fikk tildeling for 2023-24. Institusjonene kunne søke om støtte basert på aktivitetene sine de siste fem årene, og da aktivitet som i stor grad involverte TTOene. Det var et krav om at institusjonene bidrar med en egenandel på 50 prosent.

– Søknadene bekrefter at institusjonene jobber bra og også ulikt med nyskaping og kommersialisering fra forskning. Noen har lang erfaring og velfungerende TTO-arbeid på plass. Andre har gjennom den nye ordningen fått mulighet til å styrke sin innsats. Søknadene viser også at det foregår mye spennende arbeid i og rundt forskningsinstitusjoner, og viser hvilket potensial det er for å få til økt nyskapningsaktivitet i bredden av fag og institusjoner. Dette er viktig for at vi skal lykkes med omstillings- og verdiskapingsinnsatsen som nasjon, sier Fahlvik.

Tildelingen for 2023-24 er første fase i en omlegging som har som mål å øke nyskaping og kommersialisering fra forskning. Omleggingen skjer blant annet som en følge av ulike analyser som viser til potensial og erfaringer på feltet, blant annet NIFUs utredning om rollene og ansvaret til TTO-ene.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. mai 2024, kl. 00:28 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.