Ny avtale styrker samarbeidet om grønn næringsutvikling og vekst

Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Enova, Siva og Gassnova har nå signert en avtale for å forsterke og videreutvikle samarbeid om grønn vekst. Avtalen skal omfatte samarbeid om virkemidler, mobilisering, systemutvikling og digitalisering. Dette vil føre til et bedre tilbud til forskning og næringsliv som skal bidra til det grønne skiftet.

Målet med avtalen er et utfyllende og sammenhengende virkemiddelapparat som er en del av det grønne skiftet og som gir en forenkling for brukerne. Foto: Getty Images

Omstillingen til et lavutslippssamfunn vil kreve rask omstillingstakt og gjennomgripende innovasjoner – også for å gi norsk næringsliv konkurransekraft i fremvoksende internasjonale markeder. Krevende innovasjonsløp forutsetter et sømløst virkemiddelapparat som er godt koordinert for å sikre effektiv virkemiddelbruk fra forskning til marked. Derfor styrker Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Enova, Siva og Gassnova nå samarbeidet gjennom en ny avtale som skal bidra til det grønne skiftet og som skal bedre tilbudet til kundene, forskning og næringsliv.

– Nå trenger vi retning og fart for grønn omstilling, og derfor er jeg veldig glad for at vi har fått på plass denne viktige avtalen, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit. Skal vi lykkes med det grønne skiftet må vi ivareta og utvikle våre konkurransefortrinn. Dette avhenger at vi til enhver tid er på forskningsfronten og at vi våger å tenke nytt og samarbeider hele veien, sier Sundli Tveit.

Målet med avtalen er et utfyllende og sammenhengende virkemiddelapparat som er en del av det grønne skiftet og som gir en forenkling for brukerne.

Samarbeidet vil blant annet omfatte felles utlysninger og bedre koordinering av virkemiddelapparatets tjenester mot forskning og næringsliv. Dette vil kunne skape grønne, innovative og lengre verdikjeder og raskere utviklingsløp for prosjektene fra idé til marked.

Fremover vil det også bli et økt samarbeid rundt digitalisering og kompetansedeling mellom aktørene. Det vil gi administrative besparelser og et mer brukervennlig virkemiddelapparat.

I avtalen vektlegges blant annet følgende punkter:

  • Virkemiddelsamarbeid - koordinering av virkemiddelbruk og utvikling av felles utlysninger.
  • Samarbeid om mobililisering, analyser og identifisering av felles satsingsområder.
  • Samarbeid om systemutvikling - samarbeid om forvaltning og informasjonssystemer som forenkler, øker brukervennligheten og kvaliteten, samt felles metoder og kompetanse.
  • Digitalisering - Deling av data, datainnhenting/behandling og tilgjengeliggjøring.

Siden 2016 har Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova hatt en felles ordning – PILOT-E - med årlige felles utlysninger av midler fra de tre organisasjonene. Dette har blitt svært godt mottatt av brukerne, og bidrar til at flere kan gå raskere fra idé til marked for klimavennlige produkter og tjenester i Norge og internasjonalt. Den nye avtalen bygger videre på de gode erfaringene fra PILOT-E for å ytterligere bidra til effektivitet og et mer sømløst og målrettet virkemiddelapparat for grønn vekst.

Avtalen er signert av:

Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør, Enova
Mari Sundli Tveit, administrerende direktør, Forskningsrådet
Roy Vardheim, administrerende direktør, Gassnova
Håkon Haugli, administrerende direktør, Innovasjon Norge
Andreas Enge, konstituert administrerende direktør, Siva

Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Enova, SIVA og Gassnova vil i løpet av våren avklare detaljene rundt samarbeidsavtalen.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 25. februar 2024, 15:58 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.