Foreslå kandidater for porteføljestyret for Samisk

Forskningsrådet får et nytt porteføljestyre - porteføljestyret for Samisk. Vi inviterer publikum til å komme med forslag til gode kandidater som kan sitte i styret.

Porteføljestyret for Samisk skal ivareta utviklingen av samisk grunnforskning innenfor humaniora og samfunnsvitenskap, men også innenfor naturvitenskapelig forskning på klima og miljø som har en direkte tilknytning til humaniora og samfunnsvitenskap.

Personer som foreslås bør derfor ha høy faglig kompetanse, god kunnskap om forskningspolitikk innenfor samisk forskning og erfaring fra styrearbeid.

Styret skal ha god balanse når det gjelder kjønn, alder, geografi og minoritetsdeltakelse. Det kan fremmes forslag på personer utenfor Norge, men det er en forutsetning at styremedlemmer behersker minst et skandinavisk språk.

Fra programmer til porteføljer 

Forskningsrådets styre besluttet et nytt styresystem hvor ordningen med divisjonsstyrer ble avviklet og ordningen med programstyret har blitt endret.

På det øverste nivået har styret, som er oppnevnt av regjeringen, helhetsansvar for iverksetting og oppfølging av forskningspolitikken. På det andre nivået har det blitt opprettet 15 porteføljestyrer som har ansvaret for de ulike finansieringsordningene våre (tidligere kalt programmer og ordninger). Porteføljestyrene har et bredere ansvar enn de tidligere programstyrene/styringsgruppene og skal blant annet være med på å utvikle fag- og temaområdene våre ved å planlegge utlysninger av forskningsmidler og beslutte hvilke prosjekter som skal støttes.

I 2020 ble det vedtatt at også "Program for samisk" skal gå over til å bli en egen portefølje. I den forbindelse oppnevnes porteføljestyret for Samisk som formelt vil fungere fra og med januar 2022. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. november 2023, 20:28 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.