Gå direkte til innhold
 

Søknadsfrister

Forskningsrådet har fire hovedsøknadsfrister i året. Andre søknadsfrister kan unntaksvis forekomme. Normalt benytter et program/aktivitet én hovedsøknadsfrist i løpet av året. Enkelte programmer og aktiviteter har løpende søknadsfrist, det vil si at søknader behandles fortløpende.

Hovedsøknadsfrister 2019 Hovedsøknadsfrister 2020
 • 13. februar
 • 10. april: Forskerprosjekt, Kompetanse- og samarbeidsprosjekt
 • 4. september: Kompetanseprosjekt for næringslivet
 • 25. september: Innovasjonsprosjekt (næringsliv og offentlig sektor), Kommersialiseringsprosjekt, 
  Demonstrasjonsprosjekt, Pilot-E og Pilot-T, Forskningssenter (SFI), Koordinerings- og støttetiltak
 • 20. november
 • 12. februar
 •  6. mai: Forskerprosjekt
 • 16. september Kompetanse- og samarbeidsprosjekt, Innovasjonsprosjekt
 • 18. november


Alle hovedsøknadsfrister er kl. 13.00 (CET/CEST).   

Forskningsrådets søknadsfrister er absolutte. Ved søknadsfristens utløp stenges søknadsmottaket automatisk. Det er søkers ansvar å ha levert søknaden innen fristen.  Det er ikke anledning til å sende inn en søknad etter fristens utløp, og heller ikke å gjøre endringer i søknaden eller å komme med tilleggsopplysninger. 

Utlysning

Utlysningen blir offentliggjort senest seks uker før fristen. Følgende kanaler benyttes:

 • Alle utlysninger fra programmer/aktiviteter i Forskningsrådet legges ut på forskningsradet.no. Finn utlysning
 • Programmer/aktiviteter annonserer sine utlysninger på egne nettsider. Finn programnettside
 • I noen tilfeller annonseres utlysninger og søknadsfrister i aviser og tidsskrifter og på andre nettsteder.

En utlysning som legges ut mer enn seks uker før søknadsfristen, får status som "planlagt". Alle utlysninger får status som "aktive" seks uker før fristen, slik at det blir mulig å opprette og sende inn søknad.

Utsatt søknadsfrist

Fastsatt søknadsfrist kan bli utsatt dersom det oppstår større tekniske problemer i Forskningsrådets søknadsmottak.

I slike tilfeller informerer vi om dette umiddelbart på forskningsradet.no. Alle som har opprettet søknad og er berørt av feilen, vil bli varslet på e-post.

Slik unngår du leveringsproblemer
 • Fyll ut alle "må"-felter i søknadsskjemaet så tidlig som mulig
 • Bruk kontrollfunksjonene "Sjekk side" og "Sjekk hele" 
 • Send inn søknaden så tidlig som mulig og med god margin til søknadsfristen
 • Beregn god tid til forbehandlingsprosedyrer ved institusjonen eller bedriften, inkl. kontroll av søknadsskjemaet, konvertering og opplasting av vedlegg i pdf-format osv.
 • Ta høyde for forsinkelser som følge av tekniske problemer med eget eller arbeidsstedets datautstyr
En søknad kan sendes inn flere ganger frem til fristen. Det er den sist innsendte versjonen som gjelder som innsendt søknad.


Force majeure
Kun i dokumenterte tilfeller av force majeure kan Forskningsrådet vurdere å åpne for at søknad kan sendes inn etter søknadsfristen. Med force majeure menes: uforutsette og alvorlige forhold, utenfor søkers kontroll, som søker ikke burde ha forutsett og heller ikke med rimelighet kunne ventes å overvinne eller avverge virkningene av, herunder krig, brann, jordskjelv eller annen naturkatastrofe.

I tilfeller av force majeure, må redegjørelse og dokumentasjon for det oppståtte forholdet sendes Forskningsrådet snarest mulig og senest 24 timer etter søknadsfristens utløp. Slik melding sendes på epost til post@forskningsradet.no og må inneholde opplysninger om:

 • Dato for når søknaden ble opprettet og ES-nr
 • Årsak og begrunnelse:
  • Hva problemet består i og hvorfor det umuliggjør innlevering innen fristen
  • Hvorfor søker ikke kunne ta høyde for denne typen problemer på forhånd
Publisert:
10.01.2005
Sist oppdatert:
13.03.2019
Sideansvarlig:
Mona Kristin Skurdal Rådgiver mks@forskningsradet.no