Søkeresultater

Viser 101-110 av 277 treff
  • Publikasjon

Evaluering av historiefaglig forskning

annen forsker innrettet mot samisk historie er Karin Granqvist, som siden 2005 har hatt en postdoktorstilling ... fortiden – mellom det lokale og internasjonale” i Tove Bull og Tore O. Vorren (red.): Universitetet i Tromsø
  • Publikasjon

Årsrapport 2011 - Delrapport for primærnæringsinstituttene

og oksidasjonsprodukter. Resultatene viser at stølsmelken er forskjellig fra vintermelken for mange parametere ... forholdet viste seg i beitekjøtt fra kastratokser. Stølsmelken har også høyere innhold av betakaroten, E-vitamin
  • Publikasjon

Norges forskningsinnsats i Antarktis 2013-2022

Energi, ressurser, miljø Berthinussen, Ingrid Oslo no Plandokumenter 978-82-12-03089-3 ... rinnlandsisenpåGrønland. 21 Ill.3:KartoverAntarktissomviserviktige havområderogisbremmer.Ill.:NorskPolarinstitutt
  • Publikasjon

Forskning om menneskerettigheter i Norge

Barns rettigheter (kap. 14). I tillegg har Lill-Tove Voje og Øyvind Henden (begge IMR) utført litteratursøk ... bestående av blant andre Kirsten Ketscher, Anne Hellum, Tove Bolstad, Elisabeth Vigerust og Helga Fastrup Ervik142
  • Publikasjon

Sluttrapport - Fremtidens rene energisystem - fra visjon til reelt alternativ!

Sluttrapport Energi, ressurser, miljø Korpberget, Heidi, Nina Bjurbeck Oslo no Programmer 978-82-12-03147-0 ... danmarks tekniske universitet Per lillebø, Cambi tove Pettersen, Hafslund aSa Kirsten lindberg, Statsbygg
  • Publikasjon

Forebygging av stor ulykker. arbeidsbetinget sykdom og skader i petroleumsvirksomhet

PETROMAKS 2 Innovasjon Mekjan, Sindre, Therese Farstad Oslo no Ikke kategorisert 978-82-12-03348-1 ... energiteknikk – Kjeller Prosjektleder Karin Laumann Kontaktinfo karin.laumann@svt.ntnu.no 16 PEtRoMAks 2
  • Publikasjon

Exsellens. Innovasjon. Effekt.

Resultater fra forskningen Adm.dir.stab Oxley, Kristin, Nina Bjurbeck Oslo no Programmer 978-82-12-03395-5 ... ideal. Osäkert men hoppfullt med andra ord. Med Tove Janssons berömda ord: «allt är mycket osäkert, och
  • Publikasjon

Budsjett 2009 - Forskningsrådet

Olje-ogenergidepartementet(OED)bevilger569,5mill.kronertilForskningsrådetover kap.1830,post50.Tilsagnsfullmaktenpå33mill ... rogram,ogomfattettilåbegynnemed6 institusjonerfordeltoverhelelandet.Vitensentreeraktivitetssentretilformidlingav
  • Publikasjon

Demokrati, styring og planlegging

Kristiansand: Høyskoleforlaget. Farsund, Arild Aurvåg, Ann Karin Tennaas Holmen, og Einar Leknes. 2011a. "Er nettverksstyring ... Rykkja. Oslo: Universitetsforlaget. Holmen, Ann Karin Tennaas og Arild Aurvåg Farsund. 2011. "Perspektiver
  • Publikasjon

Sluttrapport - Folkehelseprogrammet 2011-2015

Sluttrapport Samfunn og helse Nygaard, Berit Oslo no Programmer 260134/H10 Norges Forskningsråd ... MILJØ- OG BIOVITENSKAPE LIGE UNIVERSITET (NMBU) Anne-Karine Halvorsen Thorén 2 830 000 01.06.2007 31.10.2011