Ønskjer meir forsking i næringslivet

Regjeringa har lagt fram strategien sin for å auke investeringane næringslivet har i forsking og utvikling. Forskingsrådet ser fram til oppfølginga med å setje strategien ut i livet.

I strategien stadfestar regjeringa at mykje av det som blir gjort i dag fungerer bra og kan forsterkast og vidareutviklast ytterlegare. Strategien vektlegg særleg kompetansebehova framover, effektive verkemiddel for samspel og spreiing, og å ta kunnskap i bruk gjennom offentlege anskaffing og kommersialisering frå forsking. 
 
– I åra som kjem skal Noreg gjennom ein viktig, vanskeleg og moglegheitsskapande omstillingsprosess. Vi skal ta steget over i ei grøn og digitalisert framtid, der vi må sikre verdiskaping, halvere klimagassutsleppa og jobbe for betre inkludering. Innsatsen til næringslivet på forsking og utvikling er avgjerande for å klare overgangen til eit berekraftig samfunn, seier administrerande direktør i Forskingsrådet Mari Sundli Tveit.
 
Norsk næringsliv har dei siste åra auka innsatsen sin på forsking og utvikling for å møte nye behov og krav i marknadene dei opererer. Mange bedrifter ser på kunnskap som avgjerande for å lykkast i den grøne og digitale omstillinga vi er midt inne i.  
 
– Vi må leggje endå betre til rette for at bedriftene skal styrkje konkurransekrafta si og kunne tilby ettertrakte produkt og tenester også i framtida, seier Sundli Tveit. – Det er positivt at strategien held fram den store betydninga forskingsinstitusjonane har for innovasjon og næringsutvikling, og at regjeringa vil styrkje Forskingsrådets grep for å bidra til dette.     
 
Forskingsrådet har eit breitt tilbod til næringslivet. I 2023 fekk Forskingsrådet løyvingar frå 15 departement. Om lag ein firedel av offentlege FoU-midlar blir kanalisert gjennom oss. Næringslivet får 19 prosent av desse midlane i direkte støtte. I tillegg deltek næringslivet i ei rekkje samarbeidprosjekter med instituttsektoren og akademia med støtte frå ei rekkje ulike typar verkemiddel. 
 
– Det er viktig å følgje opp strategien med konkrete tiltak som gir bedriftene både insentiv og rammevilkår som legg til rette for å utvikle nye produkt, tenester og prosessar som møter behovet i framtida. Vi ser fram til vidare samarbeid med departementa om utvikling av nye tiltak som sikrar konkurranseevna til norsk næringsliv, seier Sundli Tveit.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 15. juni 2024, kl. 00.35 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.