Ønsker du å påvirke Horisont Europa?

Nå kan du bli med i en av de nasjonale referansegruppene for Horisont Europa. Vi søker kunnskapsrike og engasjerte personer fra alle samfunnsområder. Frist for å melde interesse er 21. april.

Fra sommeren 2024 fornyer vi våre 10 eksisterende referansegrupper for Horisont Europa. I tillegg oppretter vi en ny gruppe for området Reformere og forbedre det europeiske forsknings- og innovasjonssystemet (ERA).

Vi ønsker både å ha med en del av representantene som deltar i de nåværende referansegruppene og å rekruttere nye representanter. Referanse­gruppene er viktige arenaer for innspill knyttet til Norges prioriteringer og strategiske prosesser i Horisont Europa.

Gruppene er tett påkoblet arbeidet som de norske representantene i programkomiteene gjør med å utarbeide arbeidsprogram for de ulike delene av Horisont Europa. De skal videre være i tett dialog med forskningsmiljøer, næringsliv og offentlige virksomheter.

Referansegruppene vil også bidra med innspill til norske posisjoner til EUs neste rammeprogram for forskning og innovasjon ("FP10") som etter planen starter opp fra 2028.

Referansegruppene skal bidra til å utvikle norske aktørers innsikt og deltakelse i rammeprogrammet. Og de blir viktige for å sikre godt samspill mellom nasjonale strategier, konkurransearenaer og utlysninger.

Fra juli 2024 søker vi medlemmer til nasjonale referansegrupper på følgende 11 områder av Horisont Europa:

 1. Det europeiske forskningsrådet (ERC) og Marie Skłodowska-Curie Actions
 2. Forskningsinfrastruktur
 3. Helse
 4. Kultur, kreativitet og inkluderende samfunn
 5. Samfunnssikkerhet
 6. Digitalisering, næringsliv og romvirksomhet 
 7. Klima, energi og mobilitet
 8. Mat, bioøkonomi, naturressurser, landbruk og miljø
 9. Det europeiske innovasjonsrådet (EIC) og Økosystemer for innovasjon 
 10. Reformere og forbedre det europeiske forsknings- og innovasjonssystemet (ERA)
 11. Implementering og deltagelsesregelverk

Innovasjon Norge har ansvar for å opprette og drifte referansegruppen for Det europeiske innovasjonsrådet (EIC) og økosystemer for innovasjon, mens Forskningsrådet er ansvarlig for de øvrige referansegruppene.

Referansegruppene vil ha 15-35 medlemmer hver, og medlemmene oppnevnes for tre år. 

Forventninger til referansegruppemedlemmene

Vi forventer at medlemmene i referansegruppene har nødvendig kompetanse for å gi relevante faglige innspill. De bør ha god kjennskap til Horisont Europa. 

Medlemmene av referansegruppene er oppnevnt i kraft av kompetansen de besitter. De er ikke representanter for institusjonen eller virksomheten de jobber for, men vi forutsetter at medlemmene har god dialog med institusjoner og virksomheter på sine respektive områder.

Vi ønsker at medlemmene kan gi innspill med utgangspunkt i nasjonale forsknings-, innovasjons- og samfunnsbehov. Det er viktig at medlemmene kan sette av tilstrekkelig tid til arbeidet i referansegruppene, og at de kan gi innspill også ved korte tidsfrister.

Rammer for referansegruppenes arbeid er fastsatt i mandat for nasjonale referansegruppene for Horisont Europa.

Last ned Mandat for nasjonale referansegrupper for Horisont Europa (pdf)

Foreslå gode kandidater

Du er velkommen til å foreslå deg selv til en av referansegruppene, men det er også mulig å foreslå gode kandidater du kjenner til.

Dersom du foreslår andre enn deg selv, må du opplyse om vedkommende vet at han/hun blir foreslått. Det er mulig å foreslå kandidater til flere grupper, men samme person kan kun oppnevnes til én gruppe.

Vi ber om at du oppgir:

 • eget navn, e-postadresse og arbeidssted
 • navn, e-postadresse og arbeidssted til kandidaten du eventuelt foreslår
 • en kort begrunnelse for forslaget
 • hvilken gruppe vedkommende foreslås til

Registrer deg som kandidat til referansegruppe - eller foreslå kandidater 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. mai 2024, kl. 15:46 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.