To vinnere av prisen OG21 Technology Champion for 2023

(English translation below) OG21 Technology Champion-prisen for 2023 går til professor Asgeir J. Sørensen ved NTNU og gründer og direktør Vidar Mathiesen fra InflowControl. De tildeles prisen uavhengig av hverandre for fremragende innsats og teknologiske innovasjoner med stor betydning for både petroleumssektoren og andre næringer.

Terje Aasland (til høyre) og Lars Sørum (til venstre) sammen med vinnerne av prisen "OG21 Technology Champion 2023", Vidar Mathiesen og Asgeir Sørensen (på videooverførsel fra Berkeley hvor han for tiden er gjesteprofessor)

– Årets vinnere er gode eksempler på hvordan langsiktig forskning og utvikling fører til banebrytende kommersielle resultater. Vi trenger flere ildsjeler som dem, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

– Vi fikk inn 20 nominasjoner, og de fleste av dem var svært gode, sier juryleder Lars Sørum som til daglig er forskningssjef i Sintef. – Vi sto til slutt igjen med to kandidater som har utmerket seg på hver sin måte. Det ble svært vanskelig å velge blant de to, og juryen har derfor valgt å gi prisen til begge.

Professor Asgeir J. Sørensen har vært direktør for AMOS-senteret ved NTNU, et senter som i ti år har forsket på autonome marine operasjoner og systemer. I tett samarbeid med solide partnerne og med lederstøtte fra NTNU har professor Sørensen og hans team utviklet kunnskap og innovasjoner med stor betydning for undervisning, forskning, næringsliv og forvaltning.

Omfanget av forskningen fra AMOS har vært bredt og dekker områder som olje og gass, offshore vind, shipping, havbruk, fiskerier, kystkonstruksjoner, marin forskning og forvaltning, samt marin sikkerhet.  AMOS–senterets fremragende resultater omfatter blant annet utdanning av 220 nye ph.d.-er, og etableringen av åtte nye teknologiselskaper.

Dr. Vidar Mathiesen, direktør for teknologiselskapet InflowControl, har sammen med sitt team utviklet en autonom innstrømningsventil (AICV) som brukes for å begrense vann- og gassproduksjon fra oljebrønner. Den er hittil installert i 275 brønner påfem kontinenter. Teknologien fører til vesentlig lavere klimagassutslipp, reduserte kostnader og høyere utvinningsgrad.

Dr. Mathiesen har vært sentral både ved etableringen av InflowControl og for utviklingen av AICV-teknologien fra idé til bred implementering. Han er en ekte gründer som har levd under usikkerhet og stått på lenge for å bringe teknologien fram til kommersiell suksess.

Begge vinnerne har hatt stor nytte av offentlig forskningstøtte på sin vei fram til de gode resultatene. AMOS har vært en del av SFF-ordningen (sentre for fremragende forskning), og InflowControl har hentet støtte fra Petromaks2-programmet. Begge ordningene administreres av Norges forskningsråd.

Prisen ble delt ut av Olje- og energiminister Terje Aasland under OG21-forum 16. november 2023.

 Two winners of the OG21 Technology Champion award for 2023

The OG21 Technology Champion award for 2023 goes to Professor Asgeir Sørensen at NTNU and founder and director Vidar Mathiesen at InflowControl. They are awarded the prize independently of each other for outstanding efforts and technological innovations of great importance to the petroleum sector as well as other industries.

– This year's winners show how long-term research and development leads to ground-breaking commercial results. We need more dedicated enthusiasts like them, says Minister of Petroleum and Energy Terje Aasland.

– We received 20 nominations and most of them were very good, says leader of the jury Lars Sørum, Head of research at Sintef. – In the end, we were left with two candidates who have excelled in their own way. It was very difficult to choose between the two, and the jury has therefore chosen to give the prize to both.

Professor Asgeir Sørensen has been the Managing Director of the AMOS center at NTNU, a center which for ten years has conducted research on autonomous maritime operations and systems. In close collaboration with solid partners and with strong management support from NTNU, Professor Sørensen and his team have developed knowledge and innovations of great importance for education, research, private enterprises, and public administration. The scope of the research has been broad and covers areas such as oil and gas, offshore wind, shipping, aquaculture, fisheries, coastal structures, marine research and management, and marine safety. The AMOS centre's outstanding results include among many other outstanding achievements, the education of 220 new PhDs, and the establishment of 8 new technology companies.

Dr. Vidar Mathiesen, director of the technology company InflowControl, and his team have developed an autonomous inflow valve (AICV) that is used to limit water and gas production from oil wells. It has so far been installed in 275 wells on 5 continents. The technology results in significantly lower greenhouse gas emissions, reduced costs, and higher recovery rates. Dr. Mathiesen was instrumental both for the establishment of InflowControl and for the development of the AICV technology from idea to broad implementation. He is a true entrepreneur who has shown determination and stamina to bring technology to commercial success. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 7. desember 2023, 20:17 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.