Statsbudsjett 2024

Fredag 6. oktober ble regjeringens forslag til statsbudsjett lagt frem. Tildelingene videreføres på samme nivå som tidligere, rundt 11 milliarder kroner. Det er flere positive satsinger i budsjettet, som milliardsatsingen på kunstig intelligens (KI), økt tilskudd til næringsrettet forskning og satsing på forskning i primærhelsetjenesten. I statsbudsjettet kommer også det allerede varslede kuttet i virksomhetsbudsjettet på 42,1 millioner.

– Som tidligere varslet av regjeringen videreføres bevilgingene våre på et stabilt høyt nivå. Vi tildeles i år rundt 11 milliarder kroner, endringene fra 2023 er hovedsakelig prisjusteringer. Jeg er glad for å se en rekke strategiske satsinger som 1 milliard kroner til KI-forskning, økt tilskudd til næringsrettet forskning og satsning på forskning i primærhelsetjenesten, sier Mari Sundli Tveit, administrerende direktør i Forskningsrådet.

Kommunale helse- og omsorgstjenester

Kunnskapsdepartementet bevilger 103,7 mill. kroner til Forskningsrådet for å finansiere forskning og innovasjon rettet mot kommunale helse- og omsorgstjenester. Et sterkere kunnskapsgrunnlag vil bidra til bedre kommunal planlegging og utvikling, riktigere prioritering og gode løsninger i hele helse- og omsorgstjenesten. Økt omfang av god forskning som treffer kommunenes behov, vil styrke kvaliteten og bærekraften i tjenestene og legge grunnlaget for gode strategiske beslutninger.

– KS får i oppdrag å etablere et nasjonal KSF-nettverk (Kommunenes strategiske forskningsorgan) og vi i Forskningsrådet skal samarbeid tett med dette når vi skal utlyse og tildele de 104 millionene, sier Mari Sundli Tveit. Gjennom KSF vil vi bidra til at vi forsker der hvor behovene er størst og sørger for at kunnskapen raskest mulig tas i bruk av de som har nytte av den.

Forskning for grønn omstilling i næringslivet

I budsjettet foreslår regjeringen å øke tilskuddet til næringsrettet forskning under Norges forskningsråd med totalt 101,7 millioner kroner. Økningen går i hovedsak til ordningen med innovasjonsprosjekter i næringslivet og noe over 10 mill. går til de teknisk-industrielle instituttene.

I tillegg skal Grønn plattform videreføres med 205 millioner i 2024.

De åpne arenaene for langsiktig grunnleggende forskning

Det er i budsjettet en nedgang til de åpne arenaene for langsiktig grunnleggende forskning. 

– Det er beklagelig at bevilgningen til de åpne arenaene for langsiktig grunnleggende forskningen ikke holder tritt med prisstigningen. Vi trenger mer, ikke mindre, satsing på den brede kunnskapsberedskapen i samfunnet, sier Tveit. 

Det varslede kuttet i virksomhetsbudsjettet

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024 har Forskningsrådet fått kutt i virksomhetsbevilgning på 42,1 millioner kroner, som tidligere varslet. Bevilgningen for 2024 blir dermed 766,9 millioner kroner.

– Vi har tidligere blitt varslet om dette kuttet og har beregnet dette inn i nedbemanningen og planene for organisasjonen fremover. Konsekvensene av dette kuttet er allerede tydelig kommunisert til alle departementene, sier Tveit.

Ny budsjettmodell

Regjeringen foreslår et nytt system for finansiering av Forskningsrådets støtte til forskning og innovasjon. Dagens nettobudsjettering med rett til å overføre ubrukte midler til senere år har vært under press i mange år.

Fra 2025 innføres bruttobudsjettering med tilsagnsfullmakter. Fra 2024 samles av midlene på færre statsbudsjettsposter.

– Vi har hatt god dialog med Kunnskapsdepartementet og Finansdepartementet om denne endringen, og mener at dette vil bli en positiv endring.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 13. juli 2024, kl. 01.55 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.