Slik blir Forskningsrådets nye porteføljestyrer

Nå er det klart hvem som skal sitte i Forskningsrådets porteføljestyrer fra 1. januar 2024. De 115 medlemmene representerer en stor bredde av faglig og strategisk kompetanse, institusjoner, sektorer og erfaring fra alle deler av forsknings- og innovasjonssystemet. Porteføljestyret for samisk samfunn og kultur videreføres uten endringer.

Protrettbilde av Birger Vikøren.
Nestleder i Forskningsrådets styre, Birger Vikøren, ledet saken om nye porteføljestyrer. – Interessen for å påta seg styreverv har vært stor. Dette lover godt for arbeidet i porteføljestyrene framover, sier han. 

– Jeg er veldig glad for at vi nå har alle de nye porteføljestyrene på plass.  Alt ligger til rette for at porteføljestyrene skal kunne følge opp overordnede mål for forsknings- og innovasjonspolitikken innenfor sine ansvarsområder, sier nestleder i Forskningsrådet Birger Vikøren.

Birger Vikøren ledet saken om nye porteføljestyrer da styreleder Gunnar Bovim fratrådte på grunn av inhabilitet.  

Stort engasjement 

For å få forslag til nye styremedlemmer gikk det ut en åpen invitasjon til å fremme forslag med frist 15. oktober. Interessen var stor, og det ble sendt inn over tusen innspill, med til sammen over 800 unike navn. 

Tre fjerdedeler av de medlemmene som nå oppnevnes er hentet fra de eksterne forslagene. Å oppnå både fornyelse og en viss kontinuitet har vært prioritert. Derfor er det noen av dagens medlemmer som tar en periode til.  

– Interessen for å påta seg styreverv har også vært stor. Dette lover godt for arbeidet i porteføljestyrene framover, sier Vikøren.   

Stor bredde 

Porteføljestyrets medlemmer er personlig oppnevnt som medlem av et styrekollegium og representerer ikke institusjoner, organisasjoner, bedrifter osv. Alle hensyn kan ikke ivaretas innenfor det enkelte styre, men samlet sett er det viktig med god balanse for å ivareta ulike perspektiver og dimensjoner.  

– Samlet sett representerer de nye porteføljestyrene god balanse i fag- og systemkompetanse og god spredning på geografi og sektor, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.

Mer strategisk rolle  

Porteføljestyrene får nå et tydeligere rådgivnings- og rapporteringsansvar overfor Styret, andre porteføljestyrer og administrasjonen, og de skal gi råd om faglig, tematisk og strukturell utvikling og fremtidige investeringsbehov.  

Som før har porteføljestyrene investeringsansvar innenfor sitt ansvarsområde og skal fatte beslutninger om Forskningsrådets tildeling av midler. Investeringsbeslutningene sees i sammenheng med Forskningsrådets samlede investeringer innenfor porteføljeområdet, og øvrig nasjonal og internasjonal FoU-finansiering til norske forskningsinstitusjoner, bedrifter og offentlige aktører på området.  

Det vil ikke oppnevnes nytt porteføljestyre for samisk samfunn og kultur nå, da det nåværende styret ble oppnevnt i 2022 og har en funksjonstid ut 2025. At samiske perspektiver blir ivaretatt i de øvrige styrene er også viktig, og Sametinget har vært konsultert om dette.

De fleste av medlemmene i dette porteføljestyret inngår også i et av de øvrige porteføljestyrene.

Tanja Storsul, OsloMet (Leder)
Sandrine Benard, Miljødirektoratet (Klima og miljø)
Rebekka Borsch, NHO (Demokrati og utvikling)
Astri Dankertsen, Nord universitet (Samisk kultur og samfunn)
Rune Dahl Fitjar, UiS (Innovasjon)
Magnus Gulbrandsen, UiO (Muliggjørende teknologier)
Ingeborg Palm Helland, NINA (Energi og transport)
Marit Lofnes Mellingen, Distriktssenteret - Kompetansesenter for distriktsutvikling (Velferd og utdanning)
Dagfinn Myhre, Telenor
Tove Klæboe Nilsen, Helse Nord RHF (Helse)
David Budtz Pedersen, Aalborg universitet (Banebrytende forskning)
Sven Stafström, Linköpings universitet 
Ågot Aakra, SINTEF Industri (Mat og bioressurser)

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. juli 2024, kl. 18.37 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.