Ny plan for rekruttering til forskning og tidlig karriere

Større vekt på rekruttering til hele samfunnet og bedre tilpassing til en forskerrolle i endring. Det er noe av innholdet i Forskningsrådets nye policy for rekruttering til forskning og tidlig karriere.

God forskerrekruttering er sentralt for et velfungerende forskningssystem og for å legge til rette for grensesprengende forskning og innovasjon. Den nye planen er en videreføring av Policy for rekruttering 2016-2020 og identifiserer tiltak som bidrar til å bygge opp den forsknings- og innovasjonskompetansen Norge trenger i framtiden.

Planen viderefører områdene kvalitet, kapasitet, kunnskapsflyt og karriere fra den tidligere policyen og foreslår supplerende virkemidler til de eksisterende. Den omfatter Forskningsrådets totale innsats innenfor rekruttering og tidlig karriere. Nytt i planen er en sterkere vektlegging av sektormobilitet og behovet for forskningskompetanse i bredden av samfunnet.

Fire overordnede mål i planen

Planen har fire overordnede mål:

  1. norsk forskning skal ha kompetanse på høyt internasjonalt nivå
  2. rekrutteringen skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet
  3. forskerkvalifiseringen skal være relevant for bærekraftig utvikling og omstilling,
  4. at det er god sirkulasjon av kunnskap og kompetanse mellom fag, sektorer og land

– Forskningskompetansen må tas i bruk i hele bredden av samfunnet. Noe av det som vektlegges er derfor at samfunnets generelle behov for forskningskompetanse må ivaretas samtidig som mobiliseringen av kandidater til fremragende forskning i forskningsmiljøene sikres, sier administrerende direktør Mari Sundli Tveit i Forskningsrådet.

– Jeg vil også trekke fram at planen peker på at åpen forskning og digitalisering er to faktorer som i stor grad vil kunne påvirke forskerrollen i årene fremover, også med hensyn til rekruttering. Et godt samarbeid med institusjonene for blant annet å stimulere til at kandidatene får opplæring i åpen forskning er derfor viktig, fremholder hun.  

Bedre karriereveiledning og -planlegging

Internasjonal mobilitet med ubalanse mellom inngående og utgående mobilitet og større konkurranse om rekrutterings- og faste stillinger i Norge er sentrale problemstillinger i planen. 

Den fremhever også at karriereveiene ofte framstår som uklare for mange yngre forskere og at det derfor er behov for bedre karriereveiledning og -planlegging. For å møte disse utfordringene har planen flere tiltakspunkter for å videreutvikle og styrke ordninger for økt kvalitet og relevans i forskeropplæringen.

Tiltakene i planen viser hvordan Forskningsrådet med sine virkemidler støtter de nasjonale målsettingene i regjeringens strategi for forskerrekruttering og karriereutvikling og i langtidsplanen for forskning.

Tiltak for mobilitet

Hovedansvaret for rekruttering ligger til forskningsinstitusjonene, men Forskningsrådet har en supplerende rolle og et nasjonalt ansvar for å dekke behovet for forskningskompetanse i hele samfunnet.

Det er et mål å bygge miljøer med høy kvalitet og god forskningskultur. Planen inneholder i tillegg en tydeliggjøring av porteføljestyrenes ansvar for bl.a. å følge opp de unge talentene og sikre forskerrekruttering innenfor sin prosjektportefølje. I tillegg inneholder planen tiltak rettet mot sektormobilitet, entreprenørskap, internasjonal mobilitet med mer.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 22. mai 2024, kl. 22:58 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.