Ny plan for rekruttering til forskning og tidlig karriere

Større vekt på rekruttering til hele samfunnet og bedre tilpassing til en forskerrolle i endring. Det er noe av innholdet i Forskningsrådets nye policy for rekruttering til forskning og tidlig karriere.

God forskerrekruttering er sentralt for et velfungerende forskningssystem og for å legge til rette for grensesprengende forskning og innovasjon. Den nye planen er en videreføring av Policy for rekruttering 2016-2020 og identifiserer tiltak som bidrar til å bygge opp den forsknings- og innovasjonskompetansen Norge trenger i framtiden.

Planen viderefører områdene kvalitet, kapasitet, kunnskapsflyt og karriere fra den tidligere policyen og foreslår supplerende virkemidler til de eksisterende. Den omfatter Forskningsrådets totale innsats innenfor rekruttering og tidlig karriere. Nytt i planen er en sterkere vektlegging av sektormobilitet og behovet for forskningskompetanse i bredden av samfunnet.

Fire overordnede mål i planen

Planen har fire overordnede mål:

  1. norsk forskning skal ha kompetanse på høyt internasjonalt nivå
  2. rekrutteringen skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet
  3. forskerkvalifiseringen skal være relevant for bærekraftig utvikling og omstilling,
  4. at det er god sirkulasjon av kunnskap og kompetanse mellom fag, sektorer og land

– Forskningskompetansen må tas i bruk i hele bredden av samfunnet. Noe av det som vektlegges er derfor at samfunnets generelle behov for forskningskompetanse må ivaretas samtidig som mobiliseringen av kandidater til fremragende forskning i forskningsmiljøene sikres, sier administrerende direktør Mari Sundli Tveit i Forskningsrådet.

– Jeg vil også trekke fram at planen peker på at åpen forskning og digitalisering er to faktorer som i stor grad vil kunne påvirke forskerrollen i årene fremover, også med hensyn til rekruttering. Et godt samarbeid med institusjonene for blant annet å stimulere til at kandidatene får opplæring i åpen forskning er derfor viktig, fremholder hun.  

Bedre karriereveiledning og -planlegging

Internasjonal mobilitet med ubalanse mellom inngående og utgående mobilitet og større konkurranse om rekrutterings- og faste stillinger i Norge er sentrale problemstillinger i planen. 

Den fremhever også at karriereveiene ofte framstår som uklare for mange yngre forskere og at det derfor er behov for bedre karriereveiledning og -planlegging. For å møte disse utfordringene har planen flere tiltakspunkter for å videreutvikle og styrke ordninger for økt kvalitet og relevans i forskeropplæringen.

Tiltakene i planen viser hvordan Forskningsrådet med sine virkemidler støtter de nasjonale målsettingene i regjeringens strategi for forskerrekruttering og karriereutvikling og i langtidsplanen for forskning.

Tiltak for mobilitet

Hovedansvaret for rekruttering ligger til forskningsinstitusjonene, men Forskningsrådet har en supplerende rolle og et nasjonalt ansvar for å dekke behovet for forskningskompetanse i hele samfunnet.

Det er et mål å bygge miljøer med høy kvalitet og god forskningskultur. Planen inneholder i tillegg en tydeliggjøring av porteføljestyrenes ansvar for bl.a. å følge opp de unge talentene og sikre forskerrekruttering innenfor sin prosjektportefølje. I tillegg inneholder planen tiltak rettet mot sektormobilitet, entreprenørskap, internasjonal mobilitet med mer.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. mars 2023, 00.45 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.