Nytt kunnskapsgrunnlag om inkludering

Utanforskapen til barn og unge blir forsterka i møte med eit fragmentert hjelpeapparat og mangel på treffsikker innsats. Dette blir ikkje løyst gjennom dagens utviklingsarbeid. Dette er eit av punkta i eit samanfattande kunnskapsgrunnlag som er oversendt Barne- og familiedepartementet frå den operative gruppa til samfunnsoppdraget.

Gruppebilete av den operative gruppa som har arbeida med samfunnsoppdraget inkludering og utanforskap
Framfor frå venstre: Gunnlaug Daugstad (Forskingsrådet), Marianne Lindheim (KS), Laila Hove (AVdir); Andre rad frå venstre: Wenche Mobråten (BufDir), Ellen Margrethe Carlsen (Hdir), Benedicte Wildhagen (DOGA), Bak frå venstre: Kirsten Viga Skretting (KS), Rita Bergersen og Yngvill R. Tømmerberg (Forskingsrådet). Ikkje til stades: Herdis Hølleland (HK-dir), Birgit Leirvik (Udir), Jo Morten Weider (Kulturtanken), Ole Johan Borge (Forskingsrådet)

Det er designbyrået Halogen som har samanstilt kunnskapsgrunnlaget.  

- I haust har vi jobba saman med systemdesignarar i Halogen for å kartleggje kunnskap, erfaringar og eksisterande program og verkemiddel som støttar opp under samfunnsoppdraget. Dette har vore nødvendig for å komme nærare kva mål, delmål, avgrensing og organisering samfunnsoppdraget bør ha i gjennomføringa, seier leiar for den operative gruppa, avdelingsdirektør Gunnlaug Daugstad i Forskingsrådet.   

Det er regjeringa som har teke initiativ til samfunnsoppdraget om inludering av barn og unge. Målet er å redusere talet på unge som står utanfor utdanning, samfunns- og arbeidsliv. Ei operativ gruppe skal foreslå organisering og konkrete mål for samfunnsoppdraget frå 2024 og framover.   

- Vi legg til rette for brei involvering frå samfunnet. I november og desember gjennomfører vi innspelsmøte, og dette kunnskapsgrunnlaget er sentralt i desse møta, seier Daugstad.   

Operativ gruppe består av representantar frå DOGA, Utdanningsdirektoratet (Udir), Helsedirektoratet, Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (HK-dir), Arbeids, og velferdsdirektoratet (AVdir), KS, Barne-, ungdoms –og familiedirektoratet (Bufdir), Kulturtanken og Forskingsrådet. Gruppa blir leia av Forskingsrådet.  

Les rapporten her.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 23. april 2024, kl. 15:22 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.