Innspill til regjeringens arbeid med stortingsmeldingen

Regjeringen har påbegynt arbeidet med en stortingsmelding om forskningssystemet. Under sitt første møte diskuterte Forskningsrådets styre arbeidet med stortingsmeldingen, og har nå sendt sine innspill til Kunnskapsdepartementet.

Systemgjennomgangen er en viktig del av oppfølgingen av langtidsplanen, og Forskningsrådet ga råd om en slik gjennomgang i sitt innspill til langtidsplanen.

– Regjeringens arbeid med stortingsmeldingen om forskningssystemet ønsker vi velkommen, sier styreleder i Forskningsrådet Gunnar Bovim.

– En gjennomgang av forskningssystemet er helt nødvendig for å sikre et best mulig utgangspunkt for en kunnskapsbasert omstilling i Norge, og for å nå målene i Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning, sier han.

Styret har nå sendt inn sitt innspill til Kunnskapsdepartementet. Her gir styret innspill på spørsmål om Forskningsrådets merverdi, funksjoner og forbedrings- og bevaringspunkter, som det nylig har vært en innspillsrunde på. (regjeringen.no) 

Vektlegger samspill

– Aktørene i forsknings- og innovasjonssystemet har et felles ansvar for å bidra til å løse oppgavene vi står overfor. Godt samspill, koordinert styring og utstrakt samarbeid på tvers av etablerte fag-, sektor- og landegrenser, er nødvendig om vi skal komme i mål. Systemet må legge enda bedre til rette for at forsknings- og innovasjonsmiljøene får bidra med kunnskapen og verdiskapingen som kreves. Samtidig må vi sikre høy kvalitet i forskningen og kunnskapsberedskapen for å møte fremtidens utfordringer og kunnskapsbehov, sier Bovim.

Forskningsrådet har et bredt samfunnsoppdrag og skaper i samspill med forsknings- og innovasjonsmiljøene verdi på nær sagt alle samfunnsområder. Forskningsrådet spiller derfor en sentral rolle i utviklingen av fremtidens forskningssystem. Som nytt styre i Forskningsrådet er vi i starten av et arbeid med å utforme våre prioriteringer. Styret vil komme tilbake med innspill til videreutvikling av forskningssystemet og Forskningsrådets rolle senere i arbeidet med systemmeldingen.

Som en opptakt til dette arbeidet vil løfter styret fram fire hovedoppgaver de mener det er særskilt viktig at Forskningsrådet har oppmerksomhet om i årene som kommer:

  • fremragende forskning og forskningsdrevet innovasjon
  • internasjonalt samarbeid
  • å gi myndighetene kunnskap og råd som grunnlag for utformingen av forskningspolitikk og forskningsdrevet innovasjon
  • stimulere til kvalitet i den utfordringsdrevne forskningen og innovasjonen

Viktig endringsevne og kompetanse

Som underlag til Kunnskapsdepartementets arbeid med systemmeldingen har Forskningsrådet nylig levert en rapport om Forskningsrådets oppfølging av anbefalinger i eksterne evalueringer og rapporter. Rapporten dokumenterer også effektene av Forskningsrådets oppfølging og viser at Forskningsrådet de siste ti årene har vært i en rivende utvikling for å løse samfunnsoppdraget sitt.

– Styrets vurdering er at Forskningsrådet også fremover har endringsevnen og kompetansen som trengs for å videreutvikle sin rolle i forsknings- og innovasjonssystemet på en helhetlig og kunnskapsbasert måte, sier Bovim.

– Vi ser med forventning fram til det videre samarbeidet om å skape et forsknings- og innovasjonssystem med tilstrekkelig sammenheng, kraft og retning til å løse oppgavene vi står overfor sier han.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 15. juni 2024, kl. 11.53 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.