Gode dialogmøter om revidert Langtidsplan og framtidens forskningssystem

Vi har hatt tre bredt sammensatt dialogmøter hvor vi har diskutert muligheter og utfordringer i utviklingen av forskingssystemet. Vi har fått veldig mange gode innspill og ser frem til mer dialog videre.

Forskningssektoren står i store prosesser, som oppfølging av revidert Langtidsplan, den varslede stortingsmeldingen om forskningssystemet og regjeringens mål om å styrke den næringsrettede forskningen til 2 prosent av BNP. Dette skjer samtidig som det er gitt tydelige signaler fra regjeringen om at det ikke kommer vekst i offentlige forskningsbudsjetter i årene som kommer.

Med dette som bakteppe har Forskningsrådet arrangert tre identiske dialogmøter, der over 70 ledere fra UH-sektor, instituttsektor, næringsliv, offentlig sektor, virkemiddelapparatet, og interesseorganisasjoner sammen har diskutert hva som er viktig i utviklingen av sektoren

– Tusen takk for alle innspill. Dialogen har vært veldig nyttig og inspirerende, og det er både viktig og riktig å ha en gjennomgang av forskningssystemet som sikrer at systemet er satt opp for å møte fremtiden og for at vi skal kunne nå målene i langtidsplanene, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.

Samarbeid og samhandling i forskningssystemet

De tre møtene har vært satt opp likt. Professor i innovasjon Magnus Gulbrandsen fra TIK-senteret ved UiO, og forskningsleder Espen Solberg fra NIFU, har åpnet med en presentasjon som trekker opp de forskningspolitiske linjene, og som har gitt en faglig bakgrunn for diskusjonene om systemutfordringene.

I tillegg hadde vi planlagte kortinnlegg fra fire av deltakerne om samarbeid og samhandling i forskningssystemet og visjoner om hvordan systemet bør se ut om 10 år. De ble også bedt om å komme med en visjon om hvordan de ønsket at forskningssystemet skulle se ut om 10 år.

Her har vi hørt fra flere av UH-institusjonene og forskningsinstituttene, samt KS, DNV, Helse SørØst, NHO og LO. Det har vært viktig å legge opp til åpen, bred og konstruktiv dialog om blant annet:

  • Hva må til for å få på plass det forskningssystemet vi har behov for, for å oppfylle LTP-målene
  • Sektorsamspill og koordinering
  • Finansiering av forskning og innovasjon

Vi har diskutert blant annet samarbeid på tvers av sektorer, finansiering, internasjonalisering, virkemiddelutvikling- og koordinering, rolledeling, næringslivets FoU, behov for FoU i offentlig sektor, forskningskapasitet, forskningens betydning i regionene, kompetanse og sammenheng mellom forskning, innovasjon og utdanning. 

Tilrettelegge for møteplasser 

– Vi har fått med oss mye fra disse møtene som vi tar med videre inn i våre innspill til systemmeldingen, i vår egen oppfølging av Langtidsplanen, i virkemiddelutvikling og arbeidet med ny strategi for Forskningsrådet, og ikke minst i vår forskningspolitiske rådgivning til departementene, sier Sundli Tveit.

Vi planlegger flere dialogmøter med ulike temaer høsten 2023.     

Meldinger ved utskriftstidspunkt 13. juli 2024, kl. 00.57 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.