98 millioner kroner til forskning på global utvikling og internasjonale relasjoner

11 forskningsprosjekter om blant annet Nordområdene og Arktis, Russland og global helse kan nå settes i gang. Forskerne skal levere analyser og kunnskap som kan hjelpe myndighetene utforme norsk utenrikspolitikk.

– De geopolitiske spenningene øker, noe de siste dagers utvikling i Russland viser. Derfor trenger vi innspill for å ivareta norske interesser i verden. Samtidig finnes det mange glemte kriser og ekstrem ulikhet. Vi finansierer også prosjekter innen global helse som skal bidra til å finne nye løsninger og styrke helsesystemer for sårbare mennesker i lavinntektsland, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.   

Nordområdene og Arktis 

Blant annet får forskere ved NUPI - Norsk utenrikspolitisk institutt 7 millioner kroner til å studere dynamikken mellom vestlige allierte som har interesserer i Nordområdene. Mye forskning har frem til nå dreid seg om å forstå Kina og Russland ambisjoner og politikk for Arktis, og mindre på å forstå de alliertes motiver og handlinger.  

– Nordområdene er en kjerneinteresse for Norge. Russlands krigføring i Ukraina bremser det internasjonale samarbeidet i Arktis og fører til økt internasjonal oppmerksomhet om regionen. Utviklingen har implikasjoner for alle de arktiske statene og vi har behov for å forstå mer av dette og konsekvensene for Norge, sier Huitfeldt. 

Russland 

Forskningsinstituttet PRIO får 7 millioner kroner til et prosjekt som handler om Russlands holdning til fred og fredsavtaler. Landets tilnærming til fredsprosesser er ofte utfordrende for det internasjonale fredsmeglingsarbeidet, men det er viktig å forstå, både det som handler om Ukraina, men også i andre områder. Prosjektets mål er å forstå bedre hvordan man kan agere i forhold til Russland i fremtidige fredsforhandlinger.   

Videre får Forsvarets Høgskole 7 millioner kroner til et prosjekt om hvordan russisk etterretningskultur påvirker landets utenrikspolitikk. Svært mange sentrale maktpersoner i russiske myndigheter har bakgrunn fra etterretningen. Å forstå hvordan etterretningen tankesett og praksis påvirker landets politikk er vesentlig for å forstå russisk utøvelse av makt.   

– Vår politikk overfor Russland skal bidra til å opprettholde fred, stabilitet og forutsigbarhet. Vi skal ivareta både norske interesser bilateralt og våre sikkerhetspolitiske behov. Kunnskap om landet er da avgjørende, sier Huitfeldt.  

Global helse 

48 millioner kroner skal gå til fire forskningsprosjekter som bidrar til bedre helse for sårbare grupper i lav- og lavere mellominntektsland. Blant annet får Universitetet i Bergen 12 millioner kroner til et prosjekt der forskere skal studere hvordan hudterapi med solsikkefrøolje påvirker overlevelse, utvikling og vekst blant spedbarn i Uganda som er født med lav fødselsvekt (<1500g). Dersom det fungerer, kan det bidra til å redusere spedbarnsdødeligheten globalt. 

– Norge har en lederrolle internasjonalt og er en stor giver innenfor global helse. Jeg ønsker forskerne lykke til med viktige prosjekter som vil redde liv og bidra til et bedre helsetilbud i land som trenger det som mest, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.  

– Forskning og innovasjon er avgjørende for å lykkes med å møte de store samfunnsutfordringene, som klima- og naturkrisen, krig og konflikt og global helse og tilgang til fornybar energi. Derfor er det viktig med forskning på internasjonale spørsmål, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.

Disse får tildeling

Organisasjon Prosjekttittel Søkt beløp
Fridtjof Nansen Stiftelsen  Joint Fisheries Management in the Barents Sea after Russia's invation of Ukraine  6400
Norsk utenrikspolitiske institutt  Power Politics and Security in the Arctic  7000
NMBU, fakultet LANDSAM, Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier  Nordic Space Infrastructures - Environment, Security, and Future Imaginaries of Outer Space in the High North  7000 
Fredsforskningsinstituttet  Peace as continuation of war by other means? Russian Approaches to Peace Processes (RAPP)  7000
Forsvarets Høgskole  The Russian Hybrid Intelligence State  6999 
Forsvarets forskningsinstitutt  Political and Societal Violence in Russia  6999
Universitetet i Bergen  Emollient therapy for very low birthweight infants (<1500g) in Uganda: effects on survival, infection, growth and development  12 000 
Universitetet i Oslo  Rapid diagnosis of key aetiologies of sepsis and associated infections in LMICs using CRISPR-based assays  12 000 
Sykehuset i Vestfold  Decentralization of hepatitis B care in sub-Saharan Africa  12 000 
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet  Children’s Lung Study in Dhulikhel 
A longitudinal multidisciplinary approach in children’s lower respiratory tract infections 
12 000 

  

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 05.12 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.