17 sentre for forskningsdrevet innovasjon har gitt åtte år med solid samarbeid mellom næringsliv og forskningsinstitusjoner

Forskningsrådet har i løpet av de siste åtte årene støttet 17 sentre for forskningsdrevet innovasjon, også kjent som SFIer. Disse er nå i avslutningsfasen. Sentrene har utviklet kunnskap om mange ulike temaer, for eksempel hvordan effektivt omdanne naturressursene både fra hav og innland til kortreiste dyrefôr, hvordan byggenæringen og forsikringsselskaper kan redusere risiko forbundet med våtere klima og hvordan man skal håndtere materialtekniske utfordringer i byggingen av nytt regjeringskvartal - for å nevne noen.

– Ordningen med SFIene har bidratt til langsiktig forskning der bedrifter og forskningsinstitusjoner samarbeider og styrker bedrifters innovasjonsevne gjennom teknologioverføring, internasjonalisering og forskerutdanning, sier Anne Kjersti Fahlvik, områdedirektør for Innovasjon i næringsliv og offentlig sektor i Forskningsrådet.

Hun understreker at SFIene kobler forskningsinstitusjoner, næringsliv og andre brukere av FoU og at dette er avgjørende for konkurransekraft og omstilling.

Bilde av Anne Kjersti Fahlvik, områdedirektør for Innovasjon i næringsliv og offentlig sektor i Forskningsrådet.
Anne Kjersti Fahlvik, områdedirektør for Innovasjon i næringsliv og offentlig sektor i Forskningsrådet.

Innsats på 4,1 milliarder kroner  

Sentrene er etablert for en periode på inntil åtte år. De har samlet hatt en FoU-innsats på 4,1 milliarder kroner, hvor av Forskningsrådets finansiering er 1,6 milliarder. Næringslivet har lagt inn 1,3 milliarder og 1,2 milliarder er egeninnsats fra forskningsorganisasjonene. Innsatsen fra Forskningsrådet har med andre ord utløst 2,5 gangeren i innsats. 

– Det er hard konkurranse om å få SFI-status, og disse sentrene har stor prestisje. Samtidig følger det store forventninger om hva et senter skal oppnå. Sentrene bidrar hver for seg og samlet med innovasjoner og forskningsresultater til stor nytte i møtet med samfunns- og næringsutfordringer, sier Fahlvik  

Forskningsrådet planlegger en utlysning av nye SFIer i 2024 med oppstart av anslagsvis sju–ni nye sentre høsten 2025. Det kommer mer informasjon om dette høsten 2023. 

Styrker forskningsmiljøer 

Forskningen i SFI-sentrene utføres i stor grad av stipendiater, og forskerrekruttering og –utdanning er en viktig effekt av ordningen. I tillegg tiltrekker SFIene seg ofte masterstudenter på grunn av spennende aktiviteter og den tette koblingen til næringslivet. Det er ikke uvanlig at et SFI engasjerer mellom 100-150 masterstudenter gjennom de åtte årene senteret er i drift.

Totalt har 420 stipendiater (300 doktorgrader og 120 postdoktorer) vært finansiert over de 17 sentrenes budsjetter. Disse er nå på vei ut i, eller er allerede i relevante jobber i ulike sektorer.  

– SFI gir økt innovasjon og verdiskaping basert på forskning. De bidrar til å sikre tilgang på viktig forskningskapasitet i FoU-miljøene, være seg i institusjonene, bedrifter og hos offentlige aktører. Erfaringene viser at bedrifter får verdifulle nettverk og får tilgang til kritisk kunnskap og utdanning av potensielle arbeidstakere, sier Fahlvik 

– Vår deltakelse i Klima2050 ble en viktig inspirasjonskilde til å sette klimatilpasning på agendaen for vår faglige utvikling. Støtten vi har fått fra forskerne og varighet over lengre tid har gjort det mulig for oss å tilby innovative, fremtidsrettede løsninger i våre prosjekter. For oss er det viktig å være del av kunnskapsfronten og det legger deltakelse i SFIene godt til rette for, sier konsernsjef i Multiconsult Grethe Bergly.

Bilde av Grethe Bergly - konsernsjef i Multiconsult
Konsernsjef i Multiconsult Grethe Bergly

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. juli 2024, kl. 18.56 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.