137 millioner til forskning på matsikkerhet, karbonlagring i grunnen, biologisk mangfold

Forskingsrådet tildeler penger til 12 prosjekter med tematikk som spenner fra matsikkerhet, prisøkning på mat, hyttebygging, kartlegging av biodiversitet i norske skoger, og forretningsplaner for karbonlagring i grunnen. Bak utlysningene ligger et bredt samarbeid og finansielle bidrag fra Klima- og miljødepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Olje- og energidepartementet, Kunnskapsdepartementet.

− Vi er nødt til å løse problemer knyttet til knapphet på naturressurser, arealer, energi og mat. Til dette trenger vi kunnskap og vi trenger forskning som belyser ulike hensyn. Dette er prosjekter som kan få stor betydning for miljøet i seg selv og som kan bli viktige for å se sammenheng mellom ulike politikkområder, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Prosjektet EU Climate Policy Implications for Land Use in Norway: Managing Trade-offs and Achieving Policy Coherence under ledelse av Fridtjof Nansens Institutt (FNI) skal gi kunnskap om implikasjoner av EUs klimapolitikk for norsk arealbruk, bl.a. med vekt på skog og myr. Det skal identifisere avveininger mellom politiske mål, -nivåer og sektorinteresser, og bidra til ny innsikt i hvordan man kan få en mer helhetlig politikk.

Matsikkerhet, klima, biologisk mangfold

− Vi står overfor store utfordringer knyttet til matsikkerhet, klima, biologisk mangfold, internasjonal handel og drastiske prisøkninger på mat og innsatsmidler. Disse prosjektene vil kunne bidra til å utvikle ny kunnskap som vi trenger for å løse disse utfordringene, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Karbonmat er navnet på et prosjekt som skal undersøke ulik jordforvaltningspraksis som kan øke karbon i jord. Prosjektet skal utvikle bærekraftige forretningsmodeller slik at bønder blir belønnet for god praksis som reduserer klimautslipp og sikrer god matproduksjon.

Nofima skal lede et prosjekt som har som mål å fremme unge menneskers engasjement for bærekraftige matsystemer. Prosjektet skal undersøke hvordan unge mennesker i Viken fylke ser på mat og bærekraft, og hvordan disse holdningene kan påvirke lokal matproduksjon. Lokale matprodusenter er samarbeidspartnere.

NTNU leder et prosjekt hvor forskere skal undersøke alternative måter å leve på som forener redusert forbruk med høy livskvalitet og velferd. Prosjektet skal kartlegge miljøer og initiativer som har ført til redusert forbruk og høy livskvalitet, for å forstå hvilke forutsetninger som er nødvendig for at man skal lykkes.

− For å nå klimamålene våre og ivareta biologisk mangfold, må vi gjøre store endringer i matsystemene våre. Flere av prosjektene vil bidra med kunnskap vi trenger for å kunne produsere nok trygg, sunn og rimelig mat. Andre av disse prosjektene vil gi oss nødvendig kunnskap om bærekraftig arealforvaltning, sier Mari Sundli Tveit, administrerende direktør i Forskningsrådet.

 

Prosjekt

Prosjektansvarlig

Tildelt beløp (i millioner kroner)

Kommune

KARBONMAT: Designing sustainable business model (SBM) concepts for carbon sequestration in soils to transform the Norwegian food system

STIFTELSEN RURALIS INSTITUTT FOR RURAL- OG REGIONALFORSKNING

12

Trondheim

Bread Rescuers: Developing innovative business and consumer strategies to reduce bread waste

NOFIMA AS

12

Tromsø

From Awareness to Engagement: Young Consumers in a Sustainable Food System

NOFIMA AS

11,9

Tromsø

Emission-free smart greenhouse farming: increasing tomato production while reducing energy needs in a closed greenhouse system using an ECS

NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI

12

Ås

Pollinator-friendly agricultural landscapes: Solutions for management of habitats under pressure.

NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI

13,9

Ås

Commonground

NINA

13,8

Trondheim

EU Climate Policy Implications for Land Use in Norway: Managing Trade-offs and Achieving Policy Coherence

FRIDTJOF NANSEN STIFTELSEN PÅ POLHØGDA

12,2

Bærum

Considering the Environment and Nature when Building and Operating Ground Mounted Solar Power Plants in Norway

UiO INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK

14

Oslo

Biodiversity mapping of forests from above

NMBU FAKULTET FOR MILJØVITENSKAP OG NATURFORVALTNING

14

Ås

Post Consumption Citizenship: Conditions for and practices of engagement in sustainable well-being

NTNU Social Research

6

Trondheim

Collaborative innovation for reduced consumption: What governance factors drive transition from linear to circular economy?

OsloMet Storbyuniversitetet, Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, By- og regionforskningsinstituttet

8,5

Oslo

Understanding societal conflict in consumption reduction (SCORE)

NORCE Samfunn/Helse VESTLAND

9

Bergen

Pressekontakt

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. mai 2024, kl. 08:02 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.