Vinner prestisjepris for digitale teknologier

"OG21 Technology Champion"-prisen for 2021 går til Tao Yang fra Equinor og Nadir Azam fra Rambøll. Prisen gis til ildsjeler som har vært drivende for innføring av ny, verdiskapende teknologi på norsk sokkel.

Fire menn som står med diplomer i hendene
Arild Theimann og Roy Ruså sammen med vinnerne av prisen "OG21 Technology Champion 2021", Tao Yang og Nadir Azam

– Dette er en pressemelding fra strategigruppen OG21 - Olje og gass for det 21.århundret. –

(English translation below)

– Vi har mottatt en lang rekke nominasjoner, og mange av de nominerte kunne ha vunnet. Det viser at vi har mange Technology Champions i norsk petroleumsnæring. Men vi har måttet velge, og i år valgt å gi "OG21 Technology Champion prisen" til to personer, sier juryleder Roy Ruså, digitaliseringsdirektør i Petoro.

Pådriver for maskinlæring

Tao Yang fra Equinor får prisen for sin rolle som pådriver for å utvikle og ta i bruk maskinlæring for nær sanntids-bestemmelse av reservoarfluider under boring. Det gjør at man kan se om en brønn vil produsere olje eller gass mens brønnen bores. Teknologien fører til betydelige effektivitetsforbedringer samtidig som den gir store reduksjoner i CO2-utslipp.

Utviklet digital tvilling for overvåking

Nadir Azam får prisen for sin nøkkelrolle og ukuelige stå-på-vilje gjennom utvikling og kommersialisering av en avansert digital tvilling for sanntids overvåkning av strukturintegritet. Teknologien bidrar til å sikre teknisk integritet og levetidsforlengelser for infrastruktur og bedre sikkerhet for mennesker og miljø.

Prisen ble delt ut av Arild Theimann, politisk rådgiver for Olje- og energiministeren, under OG21-forum, 11.november 2021.

OG21 har i flere år pekt på at industrien bør bli raskere til å ta i bruk ny teknologi på norsk sokkel. Når vi lykkes med raskt teknologiopptak skyldes det ofte enkeltpersoner som står på for at ny teknologi skal tas i bruk.

OG21 deler derfor årlig ut prisen "OG21 Technology Champion" for å hedre ildsjeler som har vært avgjørende for at ny teknologi har blitt tatt i bruk på norsk sokkel betydelig raskere enn det som er vanlig.

OG21 har sitt mandat fra Olje- og energidepartementet. Gjennom OG21 kommer myndigheter, næringsliv og forskningsmiljøer sammen for å identifisere teknologiske utfordringer og bli enige om strategier og tiltak for å møte utfordringene.

Hvorfor digitale teknologier er så viktig:

Begge vinnerne av OG21 Technology Champion prisen for 2021 har vært pådrivere for innføring av avanserte, digitale teknologier.

I OG21s nye teknologistrategi som lanseres på OG21-forum, går digitalisering som en rød tråd gjennom alle teknologiprioriteringer. Digitaliseringsteknologier som stordata-analyse, kunstig intelligens, digitale tvillinger og autonomi, kan utløse store verdier fra norsk sokkel samtidig som at de bidrar til at klimagassutslipp reduseres. En vellykket digital transformasjon vil i tillegg til ny teknologi, også kreve ny kompetanse, tilgang til kvalitetsdata, og systemer for effektiv datahåndtering.

 

Wins prestiguous award for digital technologies

The "OG21 Technology Champion" award for 2021 goes to Tao Yang from Equinor and Nadir Azam from Ramboll. The award is given to enthusiasts who have been instrumental in the adoption of new, value-creating technology on the Norwegian continental shelf.

- We have received a large number of nominations, and many of the nominees could have won. This shows that we have many Technology Champions in the Norwegian petroleum industry. But we have had to choose, and this year we have chosen to give the "OG21 Technology Champion award" to two people.

Driving force behind machine learning

Tao Yang from Equinor receives the award for his role as a driving force in developing and applying machine learning for near-real-time determination of reservoir fluids during drilling. This allows you to see if a well will produce oil or gas while the well is being drilled. The technology leads to significant efficiency improvements at the same time as it provides large reductions in CO2 emissions.

Developed digital twin for monitoring of structures

Nadir Azam receives the award for his key role and persistence through the development and commercialization of an advanced digital twin for real-time monitoring of structural integrity. The technology helps to ensure technical integrity, enables life extensions for infrastructure, and leads to improved safety for people and the environment.

The prize was awarded by Arild Theimann, political advisor to the Minister of Petroleum and Energy, during the OG21-forum, 11 November 2021.

Additional information:

OG21 has over many years communicated that the industry should accelerate the adoption of new, value creating technology. When technology is being adopted faster than normal, this often can be attributed to individuals that have spear-headed the technology.

To stimulate faster technology adoption, OG21 annually honors individuals that have been instrumental for implementation of new technology with the "OG21 Technology Champion" award.

OG21 has its mandate from the Norwegian Ministry of Petroleum and Energy (MPE). OG21 brings together oil companies, universities, research institutes, suppliers, regulators and public bodies to develop the national petroleum technology strategy for Norway.

Why digital technologies are so important:

Both winners of the OG21 Technology Champion award for 2021 have been instrumental in the introduction of advanced digital technologies.

In OG21's new technology strategy, which will be launched at the OG21-forum, digitalization is a common thread running through all technology priorities. Digitalization technologies such as big data analysis, artificial intelligence, digital twins, and autonomy, can contribute to realization of large values ​​from the Norwegian continental shelf at the same time as they are important for reducing greenhouse gas emissions. A successful digital transformation will, in addition to new technology, also require new knowledge, access to quality data, and systems for efficient data management.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. november 2023, 20:04 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.