Tildelingsbrev

Tildelingsbrevet viser hvilke bevilgninger Forskningsrådet har til disposisjon og fastsettes årlig etter budsjettbehandlingen i Stortinget. Tildelingsbrevet er et styringsdokument fra regjeringen.

I tillegg til budsjettrammer fastsetter tildelingsbrevet blant annet resultatmål for Forskningsrådets virksomhet og vår rapporteringsplikt til departementene.

Forskningsrådet ligger administrativt under Kunnskapsdepartementet, men også andre departementer bevilger penger til forskning gjennom Forskningsrådet i egne tildelingsbrev.

Tildelingsbrev

Nedenfor er tildelingsbrev for 2019 med tillegg