Horisont Europa er i gang

EUs niende rammeprogram for forskning og innovasjon startet 1. januar 2021 og skal gjelde til og med 2027. Horisont Europa er en videreføring av Horisont 2020, og totalbudsjettet er denne gangen på 95,5 milliarder euro, ca. 20 mrd. euro høyere enn budsjettet for Horisont 2020. En viktig endring er innføringen av mission-orientert forskning og innovasjon, der «missions» skal være ambisiøse forsknings- og innovasjonsoppdrag for å løse utvalgte store samfunnsutfordringer.

Europakommisjonen beskriver Horisont Europa som en evolusjon, ikke en revolusjon, sammenlignet med Horisont 2020. Horisont Europa beholder strukturen med tre søyler slik vi kjenner det fra Horisont 2020, men innholdet i de enkelte søylene er litt endret.

Illustrasjon av de tre søylene i Horisont Europa

Den første søylen, fremragende forskning, er for satsninger på banebrytende forskning under Det europeiske forskningsrådet (ERC), mobilitetsvirkemidler under Marie Skłodowska-Curie Actions og forskningsinfrastruktur. Det er avsatt nesten 25 milliarder euro av budsjettet til prosjekter under søyle én. Den neste søylen er globale utfordringer og konkurransedyktig næringsliv, som utgjør mesteparten av budsjettet med 53,8 milliarder euro. Her etableres det seks brede klynger som viderefører satsingene på samfunnsutfordringer og industrielt lederskap i Horisont 2020. Under søyle to blir det finansiert tematisk forskning og innovasjon i samarbeidsprosjekter. Den siste søylen fokuserer på åpen innovasjon, hvor det satses blant annet på å bygge bedre økosystemer for innovasjon. Budsjettet for den siste søylen er 13,4 milliarder euro.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. juni 2024, kl. 15.43 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.